Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014
Φ.Ε.Κ.
1184/Β` 9.5.2014
Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός − Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός- ΗΗΕ, μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία, μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση, μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ, παραγωγός, διακινητής – διανομέας, ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, χρηματοδοτική συμφωνία, κυκλοφορία στην αγορά, διάθεση στην αγορά, αφαίρεση, ιατρικό βοήθημα, ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, σημεία συλλογής, κέντρα διαλογής/ταξινόμησης, αρμόδια αρχή) : (άρθ. 3)
 • Σχεδιασμός προϊόντων : (άρθ. 4)
 • Γενικές κατευθύνσεις προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ : (άρθ. 5)
 • Οργάνωση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ : (άρθ. 5Α)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη χωριστή συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ : (άρθ. 6)
 • Ποσοστό συλλογής : (άρθ. 7)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την ενδεδειγμένη επεξεργασία και την ανάκτηση ΑΗΗΕ : (άρθ. 8)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τις διασυνοριακές μεταφορές ΑΗΗΕ : (άρθ. 9)
 • Στόχοι ανάκτησης : (άρθ. 10)
 • Ενημέρωση των χρηστών : (άρθ. 11)
 • Ενημέρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας : (άρθ. 12)
 • Οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των AHΗE : (άρθ. 13)
 • Έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης : (άρθ. 14)
 • Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης : (άρθ. 15)
 • Χρηματοδότηση των ΑΗΗΕ : (άρθ. 16)
 • Καταχώριση και υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων : (άρθ. 17)
 • Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος : (άρθ. 18)
 • Διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών : (άρθ. 19)
 • Επιθεώρηση και παρακολούθηση : (άρθ. 20)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 21)
 • Σύσταση επιστημονικής επιτροπής : (άρθ. 22)
 • Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτονται κατά τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 2§1α : (παράρτ. Ι)
 • Μη εξαντλητικός κατάλογος ΗΗΕ των κατηγοριών του παραρτήματος Ι : (παράρτ. ΙΙ)
 • Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση : (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Μη εξαντλητικός κατάλογος ΗΗΕ των κατηγοριών του παραρτήματος ΙΙΙ: (παράρτ. IV)
 • Ελάχιστοι στόχοι ανάκτησης που προβλέπονται στο άρθρο 10 : (παράρτ. V)
 • Ελάχιστες απαιτήσεις για μεταφορές : (παράρτ. VΙ)
 • Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 §3 : (παράρτ. VIΙ)
 • Τεχνικές απαιτήσεις αναφερόμενες στο άρθρο 8§ 4: (παράρτ. VIII)
 • Σύμβολο σήμανσης του ΗΗΕ : (παράρτ. IX)
 • Στοιχεία για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17: (παράρτ. X)
 • Περιεχόμενο φακέλων για την έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης : (παράρτ. XI)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227/2018, (ΦΕΚ 5459/Β/6.12.2018)    «Τροποποίηση της H.Π. 23615/651/Ε.103/8-5-2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ’’ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)’’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1184Β_2014 392.79 KB