Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (περιβαλλοντική ζημιά, επαγγελματική δραστηριότητα, ζημιά, προστατευόμενα είδη και φυσικοί οικότοποι, κατάσταση διατήρησης, ύδατα, φορέας εκμετάλλευσης, εκπομπή, άμεση απειλή ζημίας, προληπτικά μέτρα, μέτρα αποκατάστασης, φυσικοί πόροι, υπηρεσίες, υπηρεσίες φυσικών πόρων, αρχική κατάσταση - κατάσταση αναφοράς, ανάκαμψη, δαπάνες, δημόσια αρχή, αδειοδοτούσα αρχή): (άρθ. 3)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 4)
 • Εξαιρέσεις : (άρθ. 5)
 • Αρμόδια αρχή : (άρθ. 6)
 • Γενικό πλαίσιο της ευθύνης των φορέων εκμετάλλευσης : (άρθ. 7)
 • Πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών : (άρθ. 8)
 • Δράση αποκατάστασης : (άρθ. 9)
 • Καθορισμός μέτρων αποκατάστασης : (άρθ. 10)
 • Δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης : (άρθ. 11)
 • Καταλογισμός δαπανών πρόληψης και αποκατάστασης στην περίπτωση πλειόνων υπευθύνων φορέων εκμετάλλευσης –Συντρέχον πταίσμα : (άρθ. 12)
 • Αίτηση για ανάληψη δράσης αποκατάστασης : (άρθ. 13)
 • Χρηματοοικονομική ασφάλεια : (άρθ. 14)
 • Συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης : (άρθ. 15)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 16)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 17)
 • Ένδικη προστασία : (άρθ. 18)
 • Χρονικά όρια εφαρμογής : (άρθ. 19)
 • Κατάρτιση εκθέσεων : (άρθ. 20)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016)    «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011, (ΦΕΚ 2516/Β/7.11.2011)    «Μέτρα και όροι για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς - Τροποποίηση της υπ αριθμ. 29457/1511/2005 (992/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, του Π.Δ 51/2007 (54/Α) και του Π.Δ 148/2009 (190/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 190Α_09 370.44 KB