Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (συσκευασία, συσκευασία μιάς χρήσης, συσκευασία πολλαπλής χρήσης, άλλα προϊόντα, πρόληψη, απόβλητα συσκευασίας άλλων προϊόντων, διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων, δημοτικά απόβλητα, επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, οργανική ανακύκλωση, διάθεση, συλλογή, διαχείριση συσκευασιών, διαχείριση άλλων προϊόντων, εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, οικονομικοί παράγοντες, εθελοντική συμφωνία, σύστημα εγγυοδοσίας, δήμοι/κοινότητες, πρώτη ύλη, πρωτογενές υλικό, δευτερογενές υλικό, ΕΟΕΔΣΑΠ) : (άρθ. 2)
 • Ορισμός «άλλων προϊόντων» : (άρθ. 2 §4)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων : (άρθ. 4)
 • Συσκευασίες – Απόβλητα συσκευασιών : (κεφ. Β)
 • Πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών : (άρθ. 5)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών : (άρθ. 6)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών : (άρθ. 7)
 • Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης : (άρθ. 7)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας : (άρθ. 8)
 • Πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών : (άρθ. 9)
 • Ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση – επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών : (άρθ. 10)
 • Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης : (άρθ. 11)
 • Υποχρεώσεις διαχειριστών συσκευασίας : (άρθ. 12)
 • Σύστημα πληροφορικής : (άρθ. 13)
 • Υποβολή εκθέσεων : (άρθ. 14)
 • Άλλα προϊόντα – Απόβλητα άλλων προϊόντων : (κεφ. Γ)
 • Πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων : (άρθ. 15)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση άλλων προϊόντων : (άρθ. 16)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων : (άρθ. 17)
 • Συστήματα πληροφορικής : (άρθ. 18)
 • Εθνικό σύστημα πληροφόρησης κοινού : (άρθ. 19)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 20)
 • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 20§Α)
 • Αστική ευθύνη : (άρθ. 20§Β)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 20§Γ)
 • Εθνικός οργανισμός εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) : (άρθ. 24)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4496/2017, (ΦΕΚ 170/Α/8.11.2017)    «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις»
 • N. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)    «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 • Ν. 3854/2010, (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010)    «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. 9268/469/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007)    «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 179Α_01 108.78 KB