Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Για την προστασία του περιβάλλοντος

 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (περιβάλλον, ρύπανση, μόλυνση, υποβάθμιση, απόβλητο, οικοσύστημα, φυσικός αποδέκτης, επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, προστασία του περιβάλλοντος, υγεία, οικολογική ισορροπία, φυσικοί πόροι, διαχείριση αποβλήτων, ουσίες, παρασκευάσματα, τοπίο) : (άρθ. 2)
 • Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 3)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 4)
 • Περιεχόμενο και δημοσιότητα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων : (άρθ. 5)
 • Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. Ανταποδοτικά τέλη : (άρθ. 6)
 • Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 6§3)
 • Ποιότητα ατμόσφαιρας και δίκτυο παρακολούθησης : (άρθ. 7)
 • Μέτρα για την προστασία της ατμόσφαιρας : (άρθ. 8)
 • Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης : (άρθ. 9)
 • Προστασία νερών : (άρθ. 10)
 • Μέτρα για την προστασία του εδάφους : (άρθ. 11)
 • Στερεά απόβλητα : (άρθ. 12)
 • Συσκευασία προϊόντων – επιβάρυνση προϊόντων : (άρθ. 13)
 • Απόβλητα από μέσα μεταφοράς : (άρθ. 13)
 • Θόρυβος : (άρθ. 14)
 • Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα : (άρθ. 15)
 • Παρακολούθηση φυσικών αποδεκτών : (άρθ. 16)
 • Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων : (άρθ. 16)
 • Προστασία από ραδιενέργεια : (άρθ. 17)
 • Προστασία της φύσης και του τοπίου : (αρθ. 18-22)
 • Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων : (άρθ. 23-24)
 • Υπηρεσίες περιβάλλοντος : (άρθ. 25-27)
 • Κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος : (άρθ. 26)
 • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 28)
 • Αστική ευθύνη : (άρθ. 29)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 30)

 

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/Α/7.5.2019)    «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4492/2017, (ΦΕΚ 156/Α/18.10.2017)    «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4411/2016, (ΦΕΚ 142/Α/3.8.2016) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016)    «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4315/2014, (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014)    «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)    «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 • Ν. 4014/2011, (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011)    «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
 • Ν. 3536/2007, (ΦΕΚ 42/Α/23.2.2007)    «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
 • Ν. 3164/2003, (ΦΕΚ 176/Α/2.7.2003)    «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3010/2002, (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002)    «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2947/2001, (ΦΕΚ 228/Α/9.10.2001) Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις
 • Ν. 2742/1999, (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999)    «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις»

 

Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 160Α_86 571.21 KB