Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (απόβλητο, επικίνδυνο απόβλητο, παραγωγός, διακίνηση, μεταφόρτωση, απόπλυμα ή έκπλυμα ή στράγγισμα, επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, αποθήκευση, αξιοποίηση, κάτοχος, φορέας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά, διάθεση, επεξεργασία, εγκεκριμένος χώρος ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης επικινδύνων αποβλήτων, εξυγίανση ή/και αποκατάσταση μιας εγκατάστασης ή ενός χώρου, μετέπειτα φροντίδα) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Αρχές και στόχοι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 4)
 • Εθνικός σχεδιασμός και Γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 5)
 • Χαρακτηρισμός αποβλήτων- Σύσταση επιστημονικής επιτροπής : (αρθ. 6)
 • Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 7)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 7§Α)
 • Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 7§Β)
 • Διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 7§Γ1)
 • Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθ. 7 : (άρθ. 8)
 • Εξυγίανση ή/και αποκατάσταση χώρου –οριστική παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων ή χώρων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 9)
 • Υποχρεώσεις κατόχου : (άρθ. 10)
 • Υποχρεώσεις παραγωγών και φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 11)
 • Εξυγίανση –αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα : (άρθ. 12)
 • Έκτακτες ανάγκες : (άρθ. 13)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 14)
 • Κατάρτιση εκθέσεων : (άρθ. 15)
 • Υπόχρεοι καταβολής δαπάνης διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 16)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 17)
 • Μεταβατικές διατάξεις : (άρθ. 18)
 • Κατάλογος αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)] : (παράρτ. 1)
 • Ιδιότητες των επικίνδυνων αποβλήτων : (παράρτ. ΙΙ)
 • Εργασίες διάθεσης : (παράρτ. 3)
 • Εργασίες αξιοποίησης : (παράρτ. 4)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016, (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016)    «Έγκριση εθνικού σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»
 • Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)    «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 • Υ.Α. οικ. 146163/2012, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012)    «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων»
 • Υ.Α. 8668/2007, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.2007)    «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υο αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λπ» (Β 791)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 383Β_06 293.18 KB