Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006
Φ.Ε.Κ.
791/Β` 30.6.2006
Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ» (383 Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Περιεχόμενο γενικών τεχνικών προδιαγραφών : (άρθ. 3)
 • Συλλογή – συσκευασία – σήμανση – μεταφορά Ε.Α (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταφοράς) : (κεφ. 1)
 • Αποθήκευση Ε.Α : (κεφ. 2)
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις : (§2.2)
 • Μέτρα ασφάλειας : (§2.2.2)
 • Μέσα αποθήκευσης : (§2.3)
 • Δεξαμενές : (§2.4)
 • Μεταφόρτωση Ε.Α : (κεφ. 3)
 • Επεξεργασία – αξιοποίηση Ε.Α : (κεφ. 4)
 • Υγειονομική ταφή Ε.Α : (κεφ. 5)
 • Σχέδιο ελέγχου και παρακολούθησης λειτουργίας ΧΥΤΕΑ : (§5.2)
 • Σχέδιο για την αντιμετώπιση υπερβάσεων οριακών τιμών – αστοχιών – εκτάκτων περιστατικών : (§5.3)
 • Σχέδιο επιτήρησης του ΧΥΤΕΑ μετά την οριστική παύση λειτουργίας του : (§5.4)
 • Μελέτη ασφάλειας – σχέδια έκτακτης ανάγκης : (§5.5)
 • Καταλληλότητα ΧΥΤΕΑ : (§5.6)
 • Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΧΥΤΕΑ : (§5.7)
 • Τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας ΧΥΤΕΑ : (§5.8)
 • Έλεγχος υπογείων υδάτων : (§5.8.8.1)
 • Έλεγχος επιφανειακών υδάτων : (§5.8.8.2)
 • Έλεγχος στραγγισμάτων : (§5.8.8.3)
 • Έλεγχος αερίων εκπομπών : (§5.8.8.4)
 • Οριστική παύση λειτουργίας − Αποκατάσταση – Μετέπειτα φροντίδα : (§5.9)
 • Ευστάθεια ΧΥΤΕΑ : (§5.10)
 • Υπόγεια διάθεση Ε.Α (D12) και έγχυση σε βάθος σε γεωτρήσεις κ.λπ. (D3) : (κεφ. 6)
 • Προδιαγραφές ειδικής μελέτης εξυγίανσης – αποκατάστασης χώρων ρυπασμένων από Ε.Α. (παρ. 1 του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 13588/725 κυα) : (κεφ. 7)
 • Μελέτη οργάνωσης των εγκαταστάσεων ή/και των εργασιών διαχείρισης Ε.Α. : (κεφ. 8)
 • Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά Ε.Α. : (κεφ. 9)
 • Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων λιπαντικών ελαίων : (§9.3)
 • Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών : (§9.4)
 • Τεχνική έκθεση διαχείρισης αποθηκευμένων Ε.Α. (παρ. 4 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 13588/725 κυα) : (κεφ. 10)
 • Περιεχόμενα του φακέλου για εγγραφή στο μητρώο του ΥΠΕΧΩΔΕ (παρ. Γ.3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 13588/725 κυα) : (κεφ. 11)
 • Τήρηση μητρώου των εγκαταστάσεων παραγωγής η/και διαχείρισης Ε.Α. [εδαφ. (Α) παρ. 4 του αρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 13588/725 κυα] : (κεφ. 12)
 • Ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων [εδαφ. (Γ) παρ. 4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 13588/725 κυα] : (κεφ. 13)
 • Ενδεικτικός κατάλογος εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας Ε.Α. : (υποπαράρτημα Ι)
 • Ενδεικτικός κατάλογος: ανάκτηση ουσιών απο Ε.Α. − Ανακτώμενες ουσίες και τεχνολογίες ανάκτησης : (υποπαράρτημα ΙΙ)
 • Προκαταρκτικός ενδεικτικός κατάλογος αποβλήτων που δεν γίνονται αποδεκτά για διάθεση σε ΧΥΤΕΑ : (υποπαράρτημα ΙΙΙ)
 • Συντομογραφίες : (υποπαράρτημα ΙV)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016, (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016)    «Έγκριση εθνικού σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»
 • Υ.Α. οικ. 146163/2012, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012)    «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων»
 • Υ.Α. 8668/2007, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.2007)    «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (383/Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (383/Β) και της υο αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λπ» (791/Β)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 791Β_06 1.97 MB