Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ποινική προστασία του περιβάλλοντος : (Μέρος 1, Κεφ. Α)
 • Ορισμοί (οικότοπος/ενδιαίτημα εντός προστατευόμενης περιοχής, νομικό πρόσωπο, παράνομη, προστατευόμενο είδος χλωρίδας και πανίδας) : (άρθ. 2)
 • Αδικήματα – Ευθύνη και Κυρώσεις νομικών προσώπων : (Μέρος 2, Κεφ. Α)
 • Αδικήματα : (άρθ. 3)
 • Ευθύνη νομικών προσώπων : (άρθ. 4)
 • Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων : (άρθ. 5)
 • Γενικές διατάξεις : (Μέρος 2, Κεφ. Β)
 • Τροποποίηση του Ν. 1650/1986 (160/Α) : (Μέρος 2, Κεφ. Γ)
 • Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων : (Ενότητα Β)
 • Εξαιρέσεις και ορισμοί : (Κεφ. Α)
 • Γενικές απαιτήσεις : (Κεφ. Β)
 • Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 10)
 • Ορισμοί (απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα, βιολογικά απόβλητα- βιοαπόβλητα, απόβλητα έλαια, διαχείριση αποβλήτων, διάθεση, ανακύκλωση, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, παραγωγός αποβλήτων, κάτοχος αποβλήτων, έμπορος, μεσίτης, συλλογή, χωριστή συλλογή, πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία, ανάκτηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, αναγέννηση αποβλήτων ελαίων) : (άρθ. 11)
 • Υποπροϊόντα : (άρθ. 12)
 • Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων και κατάλογος αποβλήτων : (άρθ. 13)
 • Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος : (άρθ. 14)
 • Κόστος : (άρθ. 15)
 • Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας : (άρθ. 16)
 • Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 17)
 • Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά : (άρθ. 18)
 • Επιθεωρήσεις - έλεγχοι : (άρθ. 19)
 • Τήρηση αρχείων – μητρώων : (άρθ. 20)
 • Υποβολή εκθέσεων και αναθεώρηση : (άρθ. 21)
 • Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων : (άρθ. 22)
 • Προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων : (άρθ. 23)
 • Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων : (άρθ. 24)
 • Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού : (άρθ. 25)
 • Ανάκτηση : (άρθ. 26)
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση : (άρθ. 27)
 • Διάθεση : (άρθ. 28)
 • Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων : (άρθ. 29)
 • Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 30)
 • Απόβλητα έλαια : (άρθ. 31)
 • Συμμετοχή του κοινού : (άρθ. 32)
 • Συνεργασία : (άρθ. 33)
 • Πληροφορίες που υποβάλλονται στην επιτροπή : (άρθ. 34)
 • Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων : (άρθ. 35)
 • Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) : (άρθ. 35§1)
 • Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) : (άρθ. 35§2)
 • Έκδοση αδειών : (άρθ. 36)
 • Κυρώσεις : (Μέρος Δ)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις : (Μέρος Ε)
 • Εθνικές ρυθμίσεις : (Μέρος ΣΤ)
 • Γνωμοδοτική επιτροπή καταλόγου αποβλήτων : (άρθ. 40)
 • Βιολογικά απόβλητα : (άρθ. 41)
 • Καταχώρηση : (άρθ. 42)
 • Ειδικό τέλος ταφής : (άρθ. 43)
 • Θέματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων : (άρθ. 46)
 • Τροποποίηση του Ν. 4014/2011 (209/Α) : (άρθ. 47)
 • Όροι και περιορισμοί δόμησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων σε εκτός σχεδίου γήπεδα της Αττικής : (άρθ. 48)
 • Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4030/2011 : (άρθ. 49)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος : (άρθ. 54)
 • Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος - Κ.Ε.Π.ΠΕ. : Έλεγχος εφαρμογής γενικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς τους : (άρθ. 55 §1)
 • Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - ΠΕΣΠΑ : (άρθ. 55 §2)
 • Κατάργηση αδειών μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας : (άρθ. 57§1α)
 • Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά : (άρθ. 57§γ4)
 • Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο : (άρθ. 42, 58§3)
 • Κατάργηση άδειας διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων του άρθρου 8 της κυα 50910/2727/22.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β) : (άρθ. 59§4)
 • Κατάργηση άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του άρθρου 7 της κυα 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) : (άρθ. 59§5)
 • Κατάργηση άδειας προσωρινής αποθήκευσης ιατρικών αποβλήτων του άρθρου 10 της κυα 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β) : (άρθ. 59§6)
 • Εργασίες διάθεσης : (παράρτ. Ι)
 • Ιδιότητες των αποβλήτων που τα καθιστούν επικίνδυνα (εκρηκτικό, οξειδωτικό, πολύ εύφλεκτο, εύφλεκτο, ερεθιστικό, επιβλεβές, τοξικό, καρκινογόνο, διαβρωτικό, μολυσματικό, τοξικό για την αναπαραγωγή, μεταλλαξογόνο, ευαισθητοποιητικό, οικοτοξικό): (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Παραδείγματα μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων : (παράρτ. IV)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α` 7.5.2020)    Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
 • N. 4609/2019, (ΦΕΚ 67/Α/3.5.2019)    «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
 • N. 4555/2019, (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018)    «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις »
 • N. 4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α/3.11.2017)    «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. 181627/1185/2016, (ΦΕΚ 2494/Β/12.8.2016)    «Τροποποίηση του Παραρτήματος II της Ενότητας Β' του άρθρου 60 του Ν.4042/2012 (24/Α), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1127/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 και άλλες συναφείς διατάξεις»»
 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016)    «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
 • N. 4389/2016, (ΦΕΚ 94/Α/27.5.2016)    «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4447/2016, (ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016)    «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α/9.11.2015)    «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4316/2014, (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014)    «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 • N. 4280/2014, (ΦΕΚ 159/Β/8.8.2014)    «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4277/2014, (ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014)    «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 24Α_12 4.59 MB