Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Ασφάλεια εργασίας με φορητές μηχανικές σκάλες : (άρθ. 2)
 • Ασφάλεια εργασίας με φορητές σκάλες : (άρθ. 2)
 • Εργασίες σε ύψος : (άρθ. 2)
 • Απαγόρευση προσωρινών εργασιών σε ύψος λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών : (άρθ. 2§4.1.6)
 • Χρησιμοποίηση κλιμάκων : (άρθ. 2 §4.2)
 • Ασφαλή στήριξη και χειρολαβή : άρθ. 2§4.2.3)
 • Χρησιμοποίηση ικριωμάτων : (άρθ. 2§4.3)
 • Συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων με την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου : (άρθ. 2§4.3.6)
 • Τεχνικές πρόσβασης και τοποθέτησης με τη βοήθεια σκοινιών : (άρθ. 2 §4.4)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 2 §4.4 στ)
 • Μέσα ατομικής προστασίας : (άρθ. 2§4.4)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 121A-04 50.66 KB