Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Έλεγχοι των εξοπλισμών εργασίας : (άρθ. 4α)
 • Χρήση εξοπλισμού εργασίας εκτός επιχείρησης : (άρθ. 4α §8)
 • Εργονομία και υγεία κατά την εργασία : (άρθ. 5α)
 • Αυτοκινούμενος κινητός εξοπλισμός εργασίας : (άρθ. 5α §3.1.6)
 • Πυροσβεστήρας : (άρθ. 5α § 3.1.6 στ)
 • Πινακίδα ονομαστικού φορτίου : (άρθ. 5α § 3.2.2)
 • Μηχανήματα ανύψωσης ή μετακίνησης εργαζομένων : (άρθ. 5α §3.2.4)
 • Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση των εξοπλισμών εργασίας που αναφέρονται στο άρθ. 4 §4 : (παράρτ. ΙΙ)
 • Γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους εξοπλισμούς εργασίας : (παράρτ. ΙΙ §1)
 • Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση κινητών εξοπλισμών εργασίας, αυτοκινούμενων ή μη : (παράρτ. ΙΙ §2)
 • Κινητοί εξοπλισμοί εργασίας με κινητήρα εσωτερικής καύσης χρησιμοποιούνται στις ζώνες εργασίας και μόνο εφόσον εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας αέρα : (παράρτ. ΙΙ §2.5)
 • Διατάξεις που ισχύουν για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμών εργασίας για την ανύψωση φορτίων : (παράρτημα ΙΙ §3)
 • Η ανύψωση εργαζομένων επιτρέπεται μόνο με εξοπλισμούς εργασίας και εξαρτήματα που προβλέπονται για το σκοπό αυτό : (παράρτ. ΙΙ §3.1.2)

Σχετική εγκύκλιος :

 • Εγκ. 130268/27.9.1999    «Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 89/1999 «Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 94A_99 1.98 MB