Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 89/99 «τροποποίηση του π.δ 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου» (94/Α)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Τα μηχανήματα έργων πρέπει να φέρουν: α. πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, β. άδεια κυκλοφορίας, γ. ασφαλιστήριο, δ. αποδεικτικό πληρωμής τελών

Σχετικό έγγραφο :

  • Εγγρ. 130327/00    «Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 304/00 τροποποίηση του π.δ. 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 89/99 «τροποποίηση του π.δ.395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ» (94/Α)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 241A_00 46.75 KB