Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Θέματα προσωπικού ΟΤΑ : (άρθ. 12)
 • Προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας : (άρθ. 12§10)
 • Σύναψη σύμβασης έργου ή παροχής υπηρεσιών με τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας : (άρθ. 12§10)
 • Περιφερειακοί φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων : (κεφ. 3)
 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ως ΝΠΔΔ : (άρθ. 19§14)
 • Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης : (άρθ. 22-39)
 • Ορισμοί (απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, πολίτης τρίτης χώρας, υψηλά επαγγελματικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη οικογένειας, πρώτο κράτος − μέλος, δεύτερο κράτος − μέλος, μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) : (άρθ. 23)
 • Ίση μεταχείριση : (άρθ. 34)

Σχετικό έγγραφο:

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4555/2019, (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018)    «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις »
 • N. 4483/2017, (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017)    «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4368/2016, (ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016)    «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4315/2014, (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014)    «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4281/2014, (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014)    «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4147/2013, (ΦΕΚ 98/Α/26.4.2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 85Α_12 689.03 KB