Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (άδεια, ΑΚΡΑ, αναλωθέντα καύσιμα –ΑΚ, αντιπροσωπευτικό άτομο, αποδέσμευση, αποθήκευση, αποξήλωση, απόρριψη, αρμόδια ρυθμιστική αρχή, γνωστοποίηση –notification, διάθεση, διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων, διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, εγκατάσταση διάθεσης, εγκατάσταση διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων, εγκατάσταση διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης αναλωθέντων καυσίμων, εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων, έγκριση - authorization, εθνική απογραφή αποβλήτων, εθνική εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων – ΕΕΠΑΔΡΑ, εθνική επιτροπή διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων – ΕΕΔΡΑ, έκθετη πηγή - orphan source, έκλυση, εκτός χρήσης ραδιενεργός πηγή, επανεπεξεργασία, επεξεργασία -treatment, επίπεδα αποδέσμευσης, επίπεδο εξαίρεσης, κανονισμοί ακτινοπροστασίας, κάτοχος άδειας, κλιμακούμενη προσέγγιση, λειτουργίες ασφάλειας, παραγωγός ΑΚΡΑ, παύση λειτουργίας, περιοριστικό επίπεδο δόσης, προετοιμασία, προεπεξεργασία, πυρηνική προστασία -nuclear security, ραδιενεργά απόβλητα, ρεύματα ραδιενεργών αποβλήτων, φυσική προστασία -physical protection) : (άρθ. 1§2)
 • Απαιτήσεις ασφάλειας και φορείς : (κεφ. 3)
 • Απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων : (άρθ. 13)
 • Υποχρεώσεις και ευθύνες του κατόχου άδειας : (άρθ. 13§1)
 • Αποτίμηση και επαλήθευση της ασφάλειας εγκατάστασης διαχείρισης ΑΚΡΑ : (άρθ. 13§2)
 • Αξιολόγηση τοποθεσίας εγκατάστασης διαχείρισης ΑΚΡΑ : (άρθ. 13§3)
 • Σχεδιασμός - κατασκευή εγκατάστασης διαχείρισης ΑΚΡΑ : (άρθ. 13§4)
 • Λειτουργία, συντήρηση, τροποποιήσεις, χρήση εγκατάστασης διαχείρισης ΑΚΡΑ : (άρθ. 13§5)
 • Αποξήλωση : (άρθ. 13§6)
 • Απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων : (άρθ. 14)
 • Παθητικά μέσα ασφάλειας : (άρθ. 14§α)
 • Κατανόηση λειτουργίας και σκοπού εγκατάστασης : (άρθ. 14§β)
 • Πολλαπλές λειτουργίες ασφάλειας : (άρθ. 14§γ)
 • Φυσικός περιορισμός (περίβλημα - συσκευασία) αποβλήτων : (άρθ. 14§δ)
 • Απομόνωση από τη βιόσφαιρα : (άρθ. 14§ε)
 • Τοποθεσία εγκατάστασης : (άρθ. 14§στ)
 • Σχεδιασμός-Κατασκευή : (άρθ. 14§ζ)
 • Λειτουργία : (άρθ. 14§η)
 • Παύση λειτουργίας : (άρθ. 14§θ)
 • Φορείς : (άρθ. 15)
 • Σύστημα αδειοδότησης – απαιτήσεις : (άρθ. 16)
 • Σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχων: (άρθ. 17)
 • Εισαγωγή ΑΚΡΑ : (άρθ. 18)
 • Αποδέσμευση ραδιενεργών αποβλήτων : (άρθ. 19)
 • Μεταφορά αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων : (άρθ. 20)
 • Αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων : (άρθ. 21)
 • Επεξεργασία ραδιενεργών αποβλήτων : (άρθ. 22)
 • Εκλύσεις ραδιενεργών αποβλήτων : (άρθ. 23)
 • Πυρηνική προστασία ΑΚΡΑ : (άρθ. 24)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 25)
 • Αντισταθμιστικά οφέλη : (άρθ. 26)
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 130Α_2017 411.78 KB