Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός –Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (νέος, παιδί, έφηβος, ελαφρά εργασία, χρόνος εργασίας, περίοδος ανάπαυσης) : (άρθ. 2)
 • Χρονικά όρια εργασίας των εφήβων : (άρθ. 3)
 • Απαγόρευση εργασίας των παιδιών : (άρθ. 4)
 • Πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες : (άρθ. 5)
 • Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 6)
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου : (άρθ. 6 §2)
 • Ευάλωτη φύση των νέων - Απαγορεύσεις εργασιών : (άρθ. 7)
 • Απαγόρευση νυκτερινής εργασίας εφήβων : (άρθ. 8)
 • Ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση εφήβων : (άρθ. 9)
 • Διάλειμμα : (άρθ. 10)
 • Απαγόρευση εργασιών με αμίαντο : (παράρτ. Ι §3.5)
 • Απαγόρευση εργασιών με μόλυβδο και ενώσεις του : (παράρτ. Ι §3.5)
 • Απαγόρευση εργασίας σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών : (παράρτ. ΙΙ §2)
 • Απαγόρευση εργασιών με έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία : (παράρτ. ΙΙ §3α)
 • Απαγόρευση εργασιών με έκθεση σε θόρυβο : (παράρτ. ΙΙ §3β)
 • Ανύψωση φορτίων : (παράρτ. ΙΙ §65)

Τροποποιήθηκε από:

 • Π.Δ. 52/2015, (ΦΕΚ 81/Α/17.7.2015)    «Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994»
 • Ν. 2956/2001, (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001)    «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις»

Συμπληρώθηκε από την :

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 67A_98 449.92 KB