Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Επιθεωρητές και ελεγκτές λιμένων και αναγνωρισμένων οργανισμών : (μέρος Α)
 • Σκοπός και πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Προσόντα επιθεωρητών και ελεγκτών εταιρειών, λιμενικών εγκαταστάσεων, λιμένων Α.Ο., Α.Ο.Α. : (κεφ. Β)
 • Ελεγκτές Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) : (άρθ. 2)
 • Ελεγκτές Α.Ο. - Α.Ο.Α. Πλοίων, Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων : (άρθ. 3)
 • Επιθεωρητές του π.δ. 314/2001 : (άρθ. 4)
 • Έλεγχος υπό Ξένη Σημαία Πλοίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του Κεφαλαίου XΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS (ISPS Code): (άρθ. 5)
 • Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα (Port State Control Officers) : (άρθ. 6)
 • Επαναπροσδιορισμός ελάχιστων προσόντων επιθεωρητών κράτους λιμένα και επιθεωρητών του π.δ. 314/2001 : (κεφ. Γ)
 • Τροποποίηση του π.δ. 16/2011 : (άρθ. 7)
 • Τροποποίηση του π.δ. 159/2006 (168/Α) : (άρθ. 8)
 • Τροποποίηση του π.δ. 314/2001 (212/Α) : (άρθ. 9)
 • Εκπαίδευση, πιστοποίηση και διατήρηση επάρκειας επιθεωρητών και ελεγκτών - προσόντα εκπαιδευτών : (κεφ. Δ)
 • Σχολή Επιθεωρητών - Ελεγκτών : (άρθ. 10)
 • Διατήρηση επάρκειας : (άρθ. 11)
 • Προσόντα Εκπαιδευτών Επιθεωρητών - Ελεγκτών : (άρθ. 12)
 • Ζητήματα ναυτιλίας, ασφάλειας και αστυνόμευση προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Προσωπικοί ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου : (μέρος Β)
 • Θέματα Διεθνούς Σύμβασης για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις: (άρθ. 16)
 • Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 201/2007 (227/Α) : (άρθ. 17)
 • Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις Κανονισμών : (άρθ. 18)
 • Τροποποιήσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου : (άρθ. 19)
 • Έκδοση αστυνομικών διατάξεων : (άρθ. 20)
 • Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Ορισμοί : (άρθ. 21)
 • Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Πεδίο Εφαρμογής : (άρθ. 22)
 • Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Αρμόδια Αρχή : (άρθ. 23)
 • Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: (μέρος Γ)
 • Στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. : (μέρος Δ)
 • Θέματα προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. : (μέρος Ε)
 • Δυνατότητα ανάκλησης στην ενέργεια μόνο για σοβαρές ασθένειες : (άρθ. 62)
 • Ρύθμιση θεμάτων Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικών : (άρθ. 63)
 • Εκπροσώπηση Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: (άρθ. 73)
 • Θέματα Λιμενικής Αστυνομίας: (άρθ. 74)
 • Τροποποιήσεις του ν. 4058/2012 : (άρθ. 75)
 • Ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα – τροποποιήσεις του Ν. 2932/2001 : (μέρος ΣΤ)
 • Προγραμματικές Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας : (άρθ. 76)
 • Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001 : (άρθ. 77)
 • Προστασία των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις : (άρθ. 78)
 • Μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. : (μέρος Ζ)
 • Θέματα πολιτικού προσωπικού : (μέρος Η)
 • Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας γενικής γραμματείας λιμένων, λιμενικής πολιτικής και ναυτιλιακών επενδύσεων : (μέρος Θ)
 • Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων : (άρθ. 86)
 • Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε χώρους Χ.Ζ.Λ. : (άρθ. 88)
 • Συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα (ν. 2971/2001) : (άρθ. 91)
 • Αδειοδότηση έργων σε περιοχές Ο.Τ.Α. : (άρθ. 93)
 • Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 : (άρθ. 94)
 • Κυβερνήτης : (άρθ. 94§1)
 • Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων : (άρθ. 96)
 • Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 : (άρθ. 97)
 • Ενεργοποίηση Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών : (άρθ. 98)
 • Τροποποιήσεις του ν. 3142/1955, περί Πλοηγικής Υπηρεσίας : (άρθ. 101)
 • Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) : (άρθ. 102)
 • Ναύδετα : (άρθ. 103)
 • Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου : (άρθ. 105)
 • Μετασχηματισμός συστήματος εποπτείας πλοίων : (μέρος Ι)
 • Κατάργηση της παράτασης ισχύος πιστοποιητικών : (άρθ. 107)
 • Προϋποθέσεις μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων : (άρθ. 108)
 • Αναβάθμιση της ποιότητας των εξουσιοδοτημένων οργανισμών (Νηογνωμόνων) : (άρθ. 109)
 • Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής : (άρθ. 110)
 • Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής : (άρθ. 114)
 • Ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας πετρέλευσης : (άρθ. 116)
 • Αντικατάσταση στο άρθρο 126 του Κ.Δ.Ν.Δ. : (άρθ. 120)
 • Πλωτά ανυψωτικά συστήματα φύλαξης σκαφών : (άρθ. 121)
 • Τροποποίηση του άρθρου 13§1 του ν. 3622/2007 : (άρθ. 125)
 • Ανάπτυξη σχεδίων ασφάλειας λιμένων από την Αρχή Ασφάλειας Λιμένα : (άρθ. 126)
 • Τροποποίηση του άρθρου 18§2Β του π.δ. 28/28.7.1931 : (άρθ. 127)
 • Θέματα ασφαλείας και πρόληψης ρύπανσης των ελληνικών πλοίων : (άρθ. 128)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχου ελληνικών πλοίων : (άρθ. 129)
 • Ρυθμίσεις περί προστασίας προσώπων ΑμεΑ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής : (άρθ. 138)
 • Ρυθμίσεις περί προστασίας εργαζομένων στο ναυτιλιακό τομέα : (άρθ. 139)
 • Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής : (άρθ. 140)
 • Ρυθμίσεις περί αλιευτικών σκαφών : (άρθ. 141)
 • Τροποποίηση του άρθρου τρίτου του ν. 4470/2017 : (άρθ. 142)
 • Συμμετοχή εκπροσώπων των ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων της Π.Ν.Ο. σε επιθεωρήσεις που διενεργούνται επί πλοίων για την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων : (άρθ. 144)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4647/2019, (ΦΕΚ 204/Α` 16.12.2019)    Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις
 • N. 4568/2018, (ΦΕΚ 178/Α/11.10.2018)    «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4532/2018, (ΦΕΚ 63/Α/5.4.2018)    «Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις»
 • N. 4519/2018, (ΦΕΚ 25/A/20.2.2018)    «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις »
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 184Α_2017 838.12 KB