Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν.Δ. 187/1973
Φ.Ε.Κ.
261/Α` 3.10.1973
Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

 

Τροποποιήθηκε από :

  • N. 4532/2018, (ΦΕΚ 63/Α/5.4.2018)    «Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις»
  • N. 4504/2017, (ΦΕΚ 184/A/29.11.2017)    «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α/9.11.2015)    «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 4316/2014, (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014)    «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 4150/2013, (ΦΕΚ 102/Α/29.4.2013)    «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 4033/2011, (ΦΕΚ 264/Α/22.12.2011)    «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – Ενσωμάτωση ρυθμίσεων, μέτρα εφαρμογής και άλλες διατάξεις»
  • Π.Δ. 11/2000, (ΦΕΚ 11/Α/27.1.2000)    «Τροποποίηση του αρθ. 5 του ν.δ 187/1973 περί κώδικος δημοσίου ναυτικού δικαίου (261/Α)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 261Α_73 3.55 MB