Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/29.3.2000)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (κίνδυνος, επικινδυνότητα, μεγάλο ατύχημα, επικίνδυνες ουσίες, εγκατάσταση, μονάδα, ασκών την εκμετάλλευση, αποθήκευση, αδειοδοτούσα αρχή, αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ) : (άρθ. 3)
 • Εξαιρέσεις : (άρθ. 4)
 • Γενικές υποχρεώσεις του ασκούντος την εκμετάλλευση : (άρθ. 5)
 • Κοινοποίηση : (άρθ. 6)
 • Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων : (άρθ. 7)
 • Μελέτη ασφάλειας : (άρθ. 8)
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης : (άρθ. 9)
 • Πολλαπλασιαστικά φαινόμενα (φαινόμενο Domino) : (άρθ. 10)
 • Μετατροπές εγκατάστασης, μονάδας ή χώρου αποθήκευσης : (άρθ. 11)
 • Σχεδιασμός χρήσεως γης : (άρθ. 12)
 • Πληροφορίες για τα μέτρα ασφάλειας – Ενημέρωση του κοινού : (άρθ. 13)
 • Περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης : (άρθ. 14)
 • Πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή των ΕΚ : (άρθ. 15)
 • Επιθεωρήσεις - Έλεγχοι : (άρθ. 16)
 • Εκπροσώπηση ανταλλαγές & σύστημα πληροφόρησης : (άρθ. 17)
 • Εμπιστευτικότητα : (άρθ. 18)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 19)
 • Στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει τουλάχιστον να εξετάζονται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 8 μελέτη ασφάλειας : (παράρτημα II)
 • Αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 7 και πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 σχετικά με το σύστημα διαχείρισης και την οργάνωση της μονάδας όσον αφορά την πρόληψη των μεγάλων ατυχημάτων : (παράρτημα III)
 • Στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 9 : (παράρτημα IV)
 • Πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 §1 : (παράρτημα V)
 • Κριτήρια για την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 §1 κοινοποίηση ατυχήματος προς την επιτροπή : (παράρτημα VI)

Σχετικό έγγραφο:

 • Αρ. Πρωτ. 1616/17.3.2014    «ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 379/Β/19.03.2007) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις SEVESO): Κύρια Σημεία, Εργαλεία Διαχείρισης της Επικινδυνότητας, Ρόλοι και Αρμοδιότητες Φορέων, Διευκρινιστικές Οδηγίες προς Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις»
 • Αρ. Πρωτ. 4603/6.7.2012    «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις SEVESO) σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007 - Ρόλοι και Αρμοδιότητες Φορέων στα πλαίσια της ΚΥΑ 12044/613/2007»

Διόρθωση σφάλματος :

 • Διορθ. Σφ. /2007, (2259/Β/27.11.07)    «Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 12044/613/9.3.07 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/29.3.2000) (ΦΕΚ 376/Β/19.3.2007)»

Αντικαταστάθηκε από την :

 • Κ.Υ.Α. 172058/2016, (ΦΕΚ 354/Β/17.2.2016)    «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (376/Β), όπως διορθώθηκε (2259/Β/2007)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 376Β_07 562.34 KB