Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις

 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 1)
  • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 2)
  • Περιεχόμενο και δημοσιότητα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων : (άρθ. 3)
  • Τροποποίηση του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986): (άρθ. 4)
  • Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα : (άρθ. 5)

 

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012)    «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 3897/2010, (ΦΕΚ 208/Α/10.12.2010)    «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 3164/2003, (ΦΕΚ 176/Α/2.7.2003)    «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

 

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 91Α_02 139.29 KB