Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/105040/2297/2019
Φ.Ε.Κ.
4315/Β` 29.11.2019
Τροποποίηση της 181478/965/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3763), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4315Β_2019 388.4 KB