Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002
Φ.Ε.Κ.
1022/Β` 5.8.2002
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 «εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)»

Τροποποιήθηκε – Συμπληρώθηκε από :

  • Υ.Α. 1958/2012, (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012)    «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1§4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)»
  • Υ.Α. οικ. 141270/2009, (ΦΕΚ 1411/Β/15.7.2009)    «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (1022/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/2002 ………..», για την κατάταξη των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών»
  • Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880/2007, (ΦΕΚ 435/Β/29.3.2007)    «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 3 του ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (91/Α)»
  • Υ.Α Η.Π. 13588/725/2006, (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006)    «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)»
  • Υ.Α. οικ. 145799/2005, (ΦΕΚ 1002/Β/18.7.2005)    «Συμπλήρωση της υπ αριθ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/2002 «εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)»
  • Υ.Α. ΕΥΠΕ οικ. 129079/2004, (ΦΕΚ 1409/Β/13.9.2004)    «Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. με αριθμ. 15393/2332/2002 (1022/Β/5.8.2002), Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (160/Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (91/Α)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1022Β_02 2.71 MB