Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984
Φ.Ε.Κ.
931/Β` 31.12.1984
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

 

Καταργήθηκε από :

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.2198/2002, (ΦΕΚ 165/Β/14.2.2002)    «Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών»
  • Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/4208/1998, (ΦΕΚ 1070/Β/14.10.1998)    «Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο»
  • Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, (ΦΕΚ 771/Β/28.8.1996)    «Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ «περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες η υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες» στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών»
  • Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/16130/1992, (ΦΕΚ 424/Β/3.7.1992)    «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθ. 22 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 931Β_84 2.58 MB