Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β΄/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (ADR, RID, όχημα, φορτάμαξα, ADN) : (άρθ. 2)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 3)
 • Τρίτες χώρες : (άρθ. 4)
 • Περιορισμοί για λόγους ασφάλειας της μεταφοράς : (άρθ. 5)
 • Παρεκκλίσεις : (άρθ. 6)
 • ADR : (παράρτημα Ι.1)
 • Παράρτημα Α της ADR: (παράρτημα Ι.1A)
 • Γενικές διατάξεις και διατάξεις που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και είδη : (παράρτημα A)
 • Γενικές διατάξεις : (μέρος 1)
 • Μεταφορά σε μεταφορική αλυσίδα που περιλαμβάνει θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά : (§1.1.4.2)
 • Χρήση φορητών δεξαμενών τύπου IMO εγκεκριμένων για θαλάσσια μεταφορά : (§1.1.4.3)
 • Μεταφορά άλλη εκτός από την οδική : (§1.1.4.5)
 • Ορισμοί (AND, aerosol ή aerosol dispenser - αερόλυμα ή δοχείο αερολύματος, animal material- ζωικά υλικά, applicant- αιτών, multilateral approval –πολυμερής έγκριση, unilateral approval –μονομερής έγκριση, ASTM – αμερικανική ένωση δοκιμών και υλικών, bag - σάκος, battery-vehicle - όχημα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων, body - σώμα, box - κιβώτιο, bulk container - εμπορευματοκιβώτιο για χύδην φορτίο, sheeted bulk container - εμπορευματοκιβώτιο χύδην φορτίων με κάλυμμα, bundle of cylinders - δέσμη κυλίνδρων, calculation pressure - πίεση υπολογισμού, capacity of shell or shell compartment – χωρητικότητα κελύφους ή διαμέρισμα κελύφους, cargo transport unit – μονάδα μεταφοράς φορτίου, carriage - μεταφορά, carriage in bulk - μεταφορά φορτίων χύδην, carrier - μεταφορέας, CGA – ένωση συμπιεσμένων αερίων, CIM, closed bulk container - κλειστό εμπορευματοκιβώτιο χύδην φορτίων, closed vehicle – κλειστό όχημα, closure - κλείσιμο, collective entry – ομαδική καταχώρηση, CMR, combination packaging - συνδυασμένη συσκευασία, combustion heater – θερμαντήρες καύσης, competent authority – αρμόδια αρχή, compliance assurance (radioactive material) - πιστοποίηση συμφωνίας (ραδιενεργό υλικό), composite IBC with plastics inner receptacle - σύνθετο IBC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο, composite packaging (plastics material) - σύνθετη συσκευασία (πλαστικού υλικού), confinement system- σύστημα συγκράτησης, conformity assessment – αξιολόγηση συμμόρφωσης, consignee - παραλήπτης, consignment - αποστολή, consignor - αποστολέας, container - εμπορευματοκιβώτιο, closed container - κλειστό εμπορευματοκιβώτιο, small container - μικρό εμπορευματοκιβώτιο, large container – μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο, open container - ανοιχτό εμπορευματοκιβώτιο, sheeted container - εμπορευματοκιβώτιο με κάλυμμα, swap body, containment system-σύστημα συγκράτησης, control temperature - θερμοκρασία ελέγχου, conveyance – μέσο μεταφοράς, criticality safety index – CSI - δείκτης ασφάλειας κρισιμότητας, CSC – διεθνής σύμβαση για ασφαλή εμπορευματοκιβώτια, crate – κλουβί ή καλάθι, critical temperature - κρίσιμη θερμοκρασία, cryogenic receptacle - κρυογονικό δοχείο, cylinder - κύλινδρος, dangerous goods - επικίνδυνα εμπορεύματα, dangerous reaction - επικίνδυνη αντίδραση, demountable tank - αποσυναρμολογούμενη δεξαμενή, discharge pressure - πίεση εκκένωσης, design- σχεδιασμός (μοντέλο), drum - βαρέλι, EC directive - οδηγία ΕΕ, ECE regulation – κανονισμός της οικονομικής επιτροπής του ΟΗΕ, ΕΝ (πρότυπο), emergency temperature - θερμοκρασία κινδύνου, enterprise - επιχείρηση, exclusive use – αποκλειστική χρήση, fibreboard IBC - ινοσανίδες IBC, filler - πληρωτής, filling pressure - πίεση πλήρωσης, filling ratio - λόγος πλήρωσης, fixed tank - σταθερή δεξαμενή, flammable component - εύφλεκτο συστατικό, flash−point - σημείο ανάφλεξης, flexible IBC - εύκαμπτο IBC, fuel cell engine – τροφοδότης κυψελών καυσίμου, full load - πλήρες φορτίο, gas - αέριο, gas cartridge - φυσίγγιο αερίου, GHS, handling device - συσκευή διακίνησης, hermetically closed tank - ερμητικά κλειστή δεξαμενή, IAEA, IBC, ICAO – διεθνής οργανισμός πολιτικής αεροπορίας, ICAO technical Instructions – τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αεροπορικώς, IMDG code- διεθνής ναυτιλιακός κώδικας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, IMO- διεθνής οργανισμός ναυτιλίας, inner receptacle - εσωτερικό δοχείο, inspection body - φορέας επιθεώρησης, intermediate bulk container - IBC - εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην, remanufactured packaging - ανακατασκευασμένη συσκευασία, repaired IBC – επισκευασμένο IBC, routine maintenance of flexible IBC’s – συνήθης συντήρηση των εύκαμπτων IBC’s, routine maintenance of rigid IBC’s – συνήθης συντήρηση άκαμπτων IBC’s, intermediate packaging – ενδιάμεση συσκευασία, ISO, jerrican – μπιτόνι, large packaging – μεγάλη συσκευασία, large salvage packaging – μεγάλη συσκευασία περισυλλογής, leakproofness test – δοκιμή στεγανότητας, light−gauge metal packaging - μεταλλική συσκευασία ελαφρού περιτυπώματος, liner - επένδυση, liquid - υγρό, liquefied petroleum gas – LPG - υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, loader – φορτωτής, management system – σύστημα διαχείρισης, manual of tests and criteria - εγχειρίδιο δοκιμών και κριτηρίων, mass of package - μάζα κόλου, maximum capacity - μέγιστη χωρητικότητα, maximum net mass - μέγιστο καθαρό βάρος, maximum normal operating pressure- μέγιστη κανονική πίεση λειτουργίας, maximum permissible gross mass - μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος, maximum working pressure (gauge pressure) - μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή), MEGC- multiple-element gas container – εμπορευματοκιβώτιο αερίων πολλαπλών στοιχείων, member of a vehicle crew- μέλος πληρώματος οχήματος, MEMU - mobile explosives manufacturing unit – κινητή μονάδα κατασκευής εκρηκτικών, metal hydride storage system – σύστημα αποθήκευσης μεταλλικών υδριδίων, metal IBC- μεταλλικό IBC, mild steel – μαλακός χάλυβας, net explosive mass – NEM - καθαρή μάζα εκρηκτικού, neutron radiation detector – ανιχνευτής ακτινοβολίας νετρονίων, N.O.S. entry - not otherwise specified entry - καταχώρηση ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται), offshore bulk container - εμπορευματοκιβώτιο για τη μεταφορά φορτίου χύδην ανοικτής θαλάσσης, open cryogenic receptable –ανοικτό κρυογονικό δοχείο, open vehicle – ανοικτό όχημα, outer packaging – εσωτερική συσκευασία, overpack -υπερσυσκευασία, package - κόλο, packaging - συσκευασία, packer - συσκευαστής, packing group - ομάδα συσκευασίας, portable tank - φορητή δεξαμενή, portable tank operator – χειριστής εμπορευματοκιβωτίου δεξαμενής ή φορητής δεξαμενής, pressure drum – βαρέλι πίεσης, pressure receptacle - δοχείο πίεσης, protected IBC – προστατευόμενο IBC, quality assurance – διασφάλιση ποιότητας, radiation detection system- σύστημα ανίχνευσης ακτινοβολίας, radiation level – επίπεδο ακτινοβολίας, radioactive contents - ραδιενεργά περιεχόμενα, receptacle- δοχείο, reconditioned packaging – επιδιορθωμένη συσκευασία, recycled plastics material – ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό, reel – εξέλικτρο, reference steel – χάλυβας αναφοράς, remanufactured large packaging – ανακατασκευασμένη μεγάλη συσκευασία, remanufactured packaging - ανακατασκευασμένη συσκευασία, reused large packaging – επαναχρησιμοποιούμενη μεγάλη συσκευασία, reused packaging- επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες, RID – κανονισμός για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς, rigid inner receptacle - άκαμπτο εσωτερικό δοχείο, rigid plastics IBC - άκαμπτο πλαστικό IBC, safety valve - βαλβίδα ασφαλείας, self-accelerating decomposition temperature - SADT - θερμοκρασία αυτoεπιταχυνόμενης διάσπασης, salvage packaging - συσκευασία συλλογής, salvage pressure receptacle – δοχείο συλλογής υπό πίεση, ervice equipment - εξοπλισμός εξυπηρέτησης, settled pressure - παγιωμένη πίεση, sheeted container - εμπορευματοκιβώτιο με κάλυμμα, sheeted bulk container, sheeted container, sheeted vehicle - όχημα με κάλυμμα, shell - περίβλημα, sift-proof packaging- αδιαπέραστες συσκευασίες, small receptacle containing gas (gas cartridge) – δοχείο μικρής χωρητικότητας που περιέχει αέριο (φυσίγγιο αερίου), solid – στερεό, structural equipment – δομικός εξοπλισμός, tank - δεξαμενή, tank−container - εμπορευματοκιβώτιο− δεξαμενή, tank-container/portable tank operator – χειριστής εμπορευματοκιβωτίου- δεξαμενής, tank record - αρχείο δεξαμενής, tank swap body - εμπορευματοκιβώτιο− δεξαμενή, tank-vehicle – όχημα δεξαμενή (βυτιοφόρο όχημα, technical name - τεχνική/ονομασία, test pressure - πίεση δοκιμής, through or into – μέσω ή εντός, transport index – TI - δείκτης μεταφοράς, transport unit – μονάδα μεταφοράς, tray - δίσκος, tube – σωλήνας, UIC – διεθνής ένωση σιδηροδρόμων, UNECE – οικονομική επιτροπή για την Ευρώπη των ηνωμένων εθνών, undertaking - επιχείρηση, unloader – εκφορτωτής, UN model regulations - υποδειγματικοί κανονισμοί, UN number - αριθμός UN, vacuum−operated waste tank - δεξαμενή αποβλήτων λειτουργίας εν κενώ, vacuum valve - βαλβίδα κενού (βαλβίδα κατάθλιψης), wastes - απόβλητα, wooden barrel - ξύλινο βαρέλι, wooden IBC - ξύλινο IBC, working pressure- πίεση εργασίας, woven plastics - υφαντό πλαστικό) :(§1.2.1)
 • Ταξινόμηση : (μέρος 2)
 • Κατάλογοι επικίνδυνων εμπορευμάτων, ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις σχετικές με τις περιορισμένες και εξαιρούμενες ποσότητες : (μέρος 3)
 • Διατάξεις για συσκευασίες και δεξαμενές : (μέρος 4)
 • Διαδικασίες αποστολής : (μέρος 5)
 • Απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο συσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα IBC, μεγάλων συσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων για φορτία χύμα : (μέρος 6)
 • Διατάξεις που αφορούν τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης και διαχείρισης : (μέρος 7)
 • Παράρτημα Β της ADR: (παράρτημα Ι.1Β)
 • Διατάξεις που αφορούν στον εξοπλισμό μεταφοράς και στις διαδικασίες μεταφοράς : (παράρτημα Β)
 • Απαιτήσεις για πληρώματα οχημάτων, εξοπλισμό διαδικασία και τεκμηρίωση : (μέρος 8)
 • Απαιτήσεις που αφορούν στην κατασκευή και έγκριση οχημάτων : (μέρος 9)
 • Πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις : (Ι.2)
 • Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο : (Ι.3)
 • RID : (ΙI.1)
 • Γενικές απαιτήσεις : (μέρος 1)
 • Ταξινόμηση : (μέρος 2)
 • Κατάλογοι επικίνδυνων εμπορευμάτων, ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις σχετικές με τις περιορισμένες και εξαιρούμενες ποσότητες : (μέρος 3)
 • Χρήση συσκευασιών, ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα IBCs, μεγάλων συσκευασιών και δεξαμενών : (μέρος 4)
 • Διαδικασίες αποστολής : (μέρος 5)
 • Απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο συσκευασιών, ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για χύμα μεταφορά φορτίων IBC, μεγάλων συσκευασιών και δεξαμενών : (μέρος 6)
 • Διατάξεις που αφορούν τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης και διαχείρισης : (μέρος 7)
 • Πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις : (ΙΙ.2)
 • Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο : (ΙΙ.3)
 • Αρμόδιες αρχές : (άρθ. 9)
 • Γενικές διατάξεις περί συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων : (άρθ. 10)
 • Κατάρτιση ΣΑΜΕΕ : (άρθ. 11)
 • Εξετάσεις ΣΑΜΕΕ : (άρθ. 12)
 • Πιστοποίηση ΣΑΜΕΕ : (άρθ. 13)
 • Τροποποίηση της υ.α 60740/1027/1995 - ΦΕΚ 246/Β/3.4.1995 : (άρθ. 14)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. Γ5/46718/6967/3.8.2015    «Κοινοποίηση ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 20655 /2897/2015 (ΦΕΚ 1495/Β/2015) - ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/103 (ADR 2015 - RID 2015)»
Λέξεις κλειδιά
ADN,
ADR,
CIM,
IBC,
IMO,
LPG,
RID,
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1495Β_2015 25.1 MB