Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 9269/246316/2020
Φ.Ε.Κ.
4032/Β` 21.9.2020
Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4032Β_2020 320.42 KB
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ- ΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ