Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 210/1992
Φ.Ε.Κ.
99/Α` 16.6.1992
Υπουργεία
Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος

 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος και αρμοδιότητες των οργάνων : (κεφ. Α)
 • Πειθαρχικό δίκαιο του πυροσβεστικού προσωπικού : (κεφ. Β)
 • Ηθικές και υλικές αμοιβές των υπαλλήλων : (άρθ. 20)
 • Άδειες πυροσβεστικού προσωπικού : (κεφ. Δ)
 • Διάκριση αδειών : (άρθ. 98)
 • Κανονική άδεια : (άρθ. 99)
 • Κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές : (άρθ. 100)
 • Βραχεία άδεια : (άρθ. 101)
 • Αναρρωτική άδεια : (άρθ. 102)
 • Άδεια χωρίς αποδοχές : (άρθ. 102Α)
 • Εκπαιδευτική άδεια : (άρθ. 103)
 • Άδεια μακράς διάρκειας για την αλλοδαπή : (άρθ. 104)
 • Ειδική άδεια εξετάσεων – Γονική άδεια –Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Ολιγόωρη άδεια : (άρθ. 105)
 • Αναστολή, περιορισμός και ανάκληση αδειών : (άρθ. 106)
 • Προγραμματισμός κανονικών αδειών : (άρθ. 107)
 • Αρμόδια όργανα για την έγκριση και χορήγηση αδειών : (άρθ. 108)
 • Χορήγηση αδειών − Υπολογισμός αδειών − Ημέρες πορείας : (άρθ. 109)
 • Φύλλο άδειας – Υποχρεώσεις αδειούχων – Παρατάσεις αδειών : (άρθ. 110)
 • Απώλεια δικαιώματος για λήψη κανονικής και βραχείας άδειας : (άρθ. 111)
 • Υγειονομική υπηρεσία πυροσβεστικού σώματος : (κεφ. Ε)
 • Οικονομική και λογιστική υπηρεσία : (κεφ. ΣΤ)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων διαχείρισης υλικού : (κεφ. Ζ)

 

Τροποποιήθηκε από :

 

 • Ν. 4662/2020, (ΦΕΚ 27/Α` 7.2.2020)    Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 62/2018, (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2018)    «Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών»
 • Π.Δ 72/2017, (ΦΕΚ 104/Α/26.7.2017)    «Τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ' του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α' 99)»»
 • Π.Δ. 82/2016, (ΦΕΚ 153/Α/12.8.2016)    «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’ του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (99/Α)»
 • Π.Δ. 3/2014, (ΦΕΚ 6/Α/10.1.2014)    «Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (99/Α) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού»

 

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 99Α_1992 5.28 MB