Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων : (άρθ. 24)
 • Ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών : (άρθ. 29)
 • Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών : (άρθ. 32)
 • Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο : (άρθ. 55)
 • Προγραμματικές συμβάσεις Ο.Τ.Α. με σκοπό την απομάκρυνση πυλώνων υψηλής τάσεως : (άρθ. 76)
 • Χρήση ρυμουλκούμενων από δήμους για αποκομιδή απορριμμάτων : (άρθ. 77)
 • Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία : (άρθ. 89)
 • Επαναφορά σε ισχύ του άρθρου 209 «προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία» του Ν. 3584/2007 : (άρθ. 89)
 • Γονεϊκές άδειες : (άρθ. 95)
 • Έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. : (άρθ. 96)
 • Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. : (άρθ. 97)
 • Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας : (άρθ. 98)
 • Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. : (άρθ. 102)
 • Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α. : (άρθ. 103)
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των Ο.Τ.Α. : (άρθ. 106)
 • Μητρώο πολιτών : (μέρος 4ο)
 • Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς : (άρθ. 121)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 50§3 του ν. 3528/2007 (26/Α) : (άρθ. 129)
 • Τέλεση πολιτικών γάμων : (άρθ. 131)
 • Λειτουργία αμαξοστασίων δήμων και εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών μέσα μαζικής μεταφοράς : (άρθ. 132)
 • Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών : (άρθ. 133)
 • Εκποίηση υλικών που προέρχονται από τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και βιοαποβλήτων : (άρθ. 134)
 • Άδεια σε υπαλλήλους με τέκνα με βαριά νοητική στέρηση, σύνδρομο Down, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (Δ.Α.Δ.) : (άρθ. 149§1)
 • Μεταφορά ΑμεΑ : (άρθ. 155)
 • Προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων : (άρθ. 159)
 • Απόσταση οργανωμένων χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης από αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας - αποβλήτων και άλλες προστατευόμενες περιοχές > 500m : (άρθ. 159§2)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α` 12.10.2020)    Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις
 • N. 4604/2019, (ΦΕΚ 50/Α/26.3.2019)    «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4566/2018, (ΦΕΚ 175/Α/8.10.2018)    «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις»
 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018)    «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 107Α_2017 666.92 KB