Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 301 - 350, σε σύνολο 12265
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Agreed-upon procedures
Μετάφραση: Προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες

Όρος: Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances, Bonn
Μετάφραση: Συμφωνία για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες, Βόννη

Συντομογραφία: SMGS
Όρος: Agreement on International Goods Transport by Rail
Μετάφραση: Συμφωνία για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων της Οργάνωσης για τη συνεργασία μεταξύ των σιδηροδρόμων

Όρος: Agricultural machinery
Μετάφραση: Γεωργικά μηχανήματα

Όρος: Agricultural wastes
Μετάφραση: αγροτικά απόβλητα

Όρος: Ahead motion
Μετάφραση: Κίνηση πρόσω

Όρος: Aim
Μετάφραση: Σκοπός

Όρος: Air circulation
Μετάφραση: Κυκλοφορία του αέρα

Όρος: Air compressor
Μετάφραση: Αεροσυμπιεστής

Όρος: Air conditioning
Μετάφραση: Κλιματισμός

Όρος: Air conditioning installation
Μετάφραση: Εγκατάσταση κλιματισμού

Όρος: Air dryer
Μετάφραση: Στεγνωτήριο με αέρα

Όρος: Air flow rate
Μετάφραση: Παροχή αέρα

Όρος: Air monitoring
Μετάφραση: Έλεγχος ρυπάνσεως ατμοσφαίρας

Όρος: Air pipe
Μετάφραση: Αεραγωγός

Όρος: Air pollutants
Μετάφραση: Ατμοσφαιρικοί ρύποι

Όρος: Air pollution
Μετάφραση: Ατμοσφαιρική ρύπανση

Όρος: Air quality
Μετάφραση: Ποιότητα αέρα

Όρος: Air quality management
Μετάφραση: Διαχείριση της ποιότητας του αέρα

Όρος: Airborn
Μετάφραση: Αερόφερτο

Όρος: Airless spraying
Μετάφραση: Ψεκασμός μη πεπιεσμένου αέρα

Όρος: Airlock
Μετάφραση: Αεροστεγής θάλαμος

Όρος: Airway
Μετάφραση: Αναπνευστική οδός

Όρος: Alanine or α-aminopropionic acid
Μετάφραση: Αλανίνη ή α-αμινοπροπιονικό οξύ

Όρος: Alarm
Μετάφραση: Συναγερμός

Όρος: Alarm system
Μετάφραση: Σύστημα συναγερμού

Όρος: Albumin
Μετάφραση: Αλβουμίνη

Όρος: Alcohol burner
Μετάφραση: Λύχνος οινοπνεύματος

Όρος: Alcohol meter
Μετάφραση: Αλκοολομετρο

Όρος: Alcoholism
Μετάφραση: Αλκοολισμός

Όρος: Alcohols
Μετάφραση: Αλκοόλες

Όρος: Alcoholysis
Μετάφραση: Αλκοόλυση

Όρος: Aldaric acid
Μετάφραση: Αλδαρικό οξύ

Όρος: Aldehydes
Μετάφραση: Αλδεΰδες

Όρος: Alditol
Μετάφραση: Αλδιτόλη

Όρος: Aldohexose
Μετάφραση: Αλδοεξόζη

Όρος: Aldonic acid
Μετάφραση: Αλδονικό οξύ

Όρος: Aldonolactone
Μετάφραση: Αλδονολακτόνη

Όρος: Aldopentoside
Μετάφραση: Αλδοπεντοζίτης

Όρος: Aldose
Μετάφραση: Αλδόζη ή β-υδροξυαλδεΰδη

Όρος: Aldosterone
Μετάφραση: Αλδοστερόνη

Όρος: Aldrin
Μετάφραση: Αλδρίνη

Όρος: Alert clinicians
Μετάφραση: Ευαισθητοποιημένοι κλινικοί ιατροί

Συντομογραφία: ARAB
Όρος: Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (The Netherlands)
Μετάφραση: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Εργαζομένων (Κάτω Χώρες)

Όρος: Algin
Μετάφραση: Αλγίνη

Όρος: Alginic acid
Μετάφραση: Αλγινικό οξύ

Όρος: Algorithm
Μετάφραση: Αλγόριθμος

Όρος: Alicyclic hydrocarbons
Μετάφραση: Αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες

Όρος: alienation
Μετάφραση: αποξένωση

Όρος: Aliphatic aldehydes
Μετάφραση: Αλειφατικές αλδεΰδες