Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 201 - 250, σε σύνολο 12265
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Συντομογραφία: ARfD
Όρος: Acute reference dose
Μετάφραση: Δόση αναφοράς οξείας έκθεσης

Όρος: Acute toxicity
Μετάφραση: Οξεία τοξικότητα

Συντομογραφία: ATE
Όρος: Acute toxicity estimate
Μετάφραση: Εκτίμηση οξείας τοξικότητας

Όρος: Acute trauma
Μετάφραση: Οξύ τραύμα

Όρος: Acyl chloride
Μετάφραση: Ακυλοχλωρίδιο

Όρος: Acylation
Μετάφραση: Ακυλίωση

Όρος: Acylium ion
Μετάφραση: Ιον ακυλίου

Όρος: Adaptation
Μετάφραση: Προσαρμογή

Όρος: adapting the work to the individual
Μετάφραση: προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο

Όρος: Addiction
Μετάφραση: Εθισμός

Όρος: Addition
Μετάφραση: Προσθήκη

Όρος: addition of dispersion agents
Μετάφραση: Προσθήκη μέσων διασποράς

Όρος: Addition of water or hydration
Μετάφραση: Προσθήκη νερού ή ενυδάτωση

Όρος: Addition-elimination reaction
Μετάφραση: Αντίδραση προσθήκης- απόσπασης

Όρος: Additional list of diseases suspected of being occupational in origin which should be subject to notification and which may be considered at a later stage for inclusion in Annex I to the European schedule
Μετάφραση: Συμπληρωματικός κατάλογος ασθενειών για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι επαγγελματικής προέλευσης, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δήλωσης, και των οποίων η εγγραφή στο παράρτημα Ι του ευρωπαϊκού καταλόγου ενδέχεται να εξεταστεί στο μέλλον

Όρος: Additional test
Μετάφραση: Πρόσθετες δοκιμές

Όρος: Additive
Μετάφραση: Πρόσθετο, πρόσθετη ουσία

Όρος: Additive effects
Μετάφραση: Αθροιστικά αποτελέσματα

Όρος: Additive properties
Μετάφραση: Προσθετικές ιδιότητες

Όρος: Additivity formula
Μετάφραση: Προσθετικός τύπος

Όρος: Addressees
Μετάφραση: Αποδέκτες

Όρος: Adduct
Μετάφραση: Πρόσδετο

Όρος: Adenine
Μετάφραση: Αδενίνη

Όρος: Adenoma
Μετάφραση: Αδένωμα

Όρος: Adenosine
Μετάφραση: Αδενοσίνη

Συντομογραφία: ADP
Όρος: Adenosine diphosphate
Μετάφραση: Διφοσφωρική αδενοσίνη

Συντομογραφία: ATP
Όρος: Adenosine triphosphate
Μετάφραση: Τριφωσφορική αδενοσίνη

Όρος: Adenylic acid
Μετάφραση: Αδενυλικό οξύ

Όρος: Adequacy
Μετάφραση: Επάρκεια

Όρος: Adequate control route
Μετάφραση: Οδός επαρκούς ελέγχου

Όρος: Adequate risk reduction
Μετάφραση: Επαρκής μείωση επικινδυνότητας

Όρος: Adhesion
Μετάφραση: Πρόσφυση, συνάφεια

Όρος: Adhesion promoter
Μετάφραση: Επίχρισμα πρόσφυσης

Όρος: Adhesive
Μετάφραση: Κόλλα

Όρος: Adhesive applicator gun
Μετάφραση: Πιστόλια κόλλας

Όρος: Adhesive properties
Μετάφραση: Προσφυτικές ιδιότητες

Όρος: Adhesive sludges
Μετάφραση: Λάσπες κολλών

Όρος: Adhesive tachiness
Μετάφραση: Ετεροκολλητικότητα

Όρος: Adipic acid divinyl ester
Μετάφραση: Αδιπικός διβινυλεστέρας

Όρος: Adipic acid or hexanedioic acid
Μετάφραση: Αδιπικό οξύ ή εξανοδιοϊκό οξύ

Όρος: Adipic anhydride
Μετάφραση: Αδιπικός ανυδρίτης

Όρος: Adiponitrile or tetramethylene cyanide or 1,4-dicyanobutane
Μετάφραση: Αδιπονιτρίλιο ή τετραμεθυλενοκυανίδιο ή 1,4-δικυανοβουτάνιο

Όρος: Adipose tissue
Μετάφραση: Λιπώδης ιστός

Όρος: Adjustable guard
Μετάφραση: Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας

Όρος: Adjustable guards restricting access
Μετάφραση: Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης

Όρος: Adjusted retention volume (VR)'
Μετάφραση: Διορθωμένος (ανηγμένος) όγκος συγκράτησης

Συντομογραφία: Vinnueftirlitinu
Όρος: Administration of Occupational Safety and Health (Iceland)
Μετάφραση: Υπηρεσία για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (Ισλανδία)

Όρος: Administrative board
Μετάφραση: Διοικητικό συμβούλιο

Όρος: Administrative change
Μετάφραση: Διοικητική αλλαγή

Όρος: Administrative data
Μετάφραση: Διοικητικά στοιχεία