Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 101 - 150, σε σύνολο 12265
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Acetic anhydride
Μετάφραση: Οξικός ανυδρίτης

Όρος: Acetic ester see ethyl ethanoate
Μετάφραση:

Όρος: Acetoacetanilide
Μετάφραση: Ακετοακετανιλίδιο

Όρος: Acetoacetic ester see ethyl acetoacetate
Μετάφραση:

Όρος: Acetol
Μετάφραση: Ακετόλη

Συντομογραφία: AOO
Όρος: Acetone - olive oil
Μετάφραση: Μείγμα ακετόνης-ελαιολάδου

Όρος: Acetone cyanohydrin or 2-cyano-2-propanol or 2-methylacetonitrile
Μετάφραση: Ακετονοκυανοϋδρίνη ή 2-κυανο-2-προπανόλη ή 2-μεθυλοακετονιτρίλιο ή κυανοϋδρινική ακετόνη

Όρος: Acetone or propanone
Μετάφραση: Ακετόνη ή προπανόνη

Όρος: Acetonic acid see lactic acid
Μετάφραση:

Όρος: Acetonitrile, cyanomethane Ethanenitrile, Ethyl nitrile, Methanecarbonitrile, Methyl cyanide
Μετάφραση: Αιθανονιτρίλιο ή ακετονιτρίλιο ή μεθυλοκυανίδιο ή οξικό νιτρίλιο

Όρος: Acetonylacetone see hexanedione
Μετάφραση:

Όρος: Acetophenone or methyl phenyl ketone
Μετάφραση: Ακετοφαινόνη ή μεθυλοφαινυλοκετόνη

Όρος: Acetotoluidine
Μετάφραση: Ακετοτολουιδίνη

Όρος: Acetoxylation
Μετάφραση: Ακετοξυλίωση

Όρος: Acetoxystyrene
Μετάφραση: Ακετοξυστυρόλιο

Όρος: Acetyl
Μετάφραση: Ακετύλιο

Όρος: Acetyl acetone or 2,4-pentanedione
Μετάφραση: Ακετυλακετόνη ή 2,4-πεντανοδιόνη

Όρος: Acetyl chloride
Μετάφραση: Ακετυλοχλωρίδιο

Όρος: Acetylacetone, Pentane-2,4-dione
Μετάφραση: Ακετυλακετόνη, Πεντανο-2,4-διόνη

Όρος: Acetylcholine
Μετάφραση: Ακετυλοχολίνη

Όρος: Acetylcysteine
Μετάφραση: Ακετυλοκυστεΐνη

Όρος: Acetylene or ethyne
Μετάφραση: Ακετυλένιο ή αιθίνιο ή ασετυλίνη ή οξυλένιο

Συντομογραφία: TBE
Όρος: Acetylene tetrabromide or tetrabromoethane or tetrabromoacetylene
Μετάφραση: Τετραβρωμιούχο ακετυλένιο ή τετραβρωμοαιθάνιο ή τετραβρωμοακετυλένιο

Όρος: Acetylglucitol or acetylsorbitol
Μετάφραση: Ακετυλογλουσιτόλη ή ακετυλοσορβιτόλη

Όρος: Acetylsalicylic acid or aspirin
Μετάφραση: Ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή ασπιρίνη

Όρος: Acetylsorbitol see acetylglucitol
Μετάφραση:

Όρος: Acetylurea
Μετάφραση: Ακετυλουρία

Όρος: Acid
Μετάφραση: Οξύ

Όρος: Acid (acidic) rain
Μετάφραση: Όξινη βροχή

Όρος: Acid -generating tailings
Μετάφραση: Οξεοπαραγωγά υπολείμματα

Όρος: Acid alkyl sludges
Μετάφραση: Οξινοαλκυλικές λάσπες

Συντομογραφία: ANC
Όρος: Acid neutralisation capacity
Μετάφραση: ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων

Όρος: Acid strength
Μετάφραση: Ισχύς οξέος

Όρος: Acid tars
Μετάφραση: Όξινες πίσσες

Όρος: Acid value
Μετάφραση: Αριθμός οξύτητας

Όρος: Acid wastes
Μετάφραση: Όξινα απόβλητα

Όρος: Acidification
Μετάφραση: Οξίνιση

Όρος: Acidity
Μετάφραση: Οξύτητα

Όρος: Acidity constant (Ka)
Μετάφραση: Σταθερά οξύτητας

Όρος: Acidosis
Μετάφραση: Οξέωση

Όρος: Acne
Μετάφραση: Ακμή

Όρος: Aconitic acid
Μετάφραση: Ακονιτικό οξύ

Όρος: Acoustic
Μετάφραση: Ακουστικός

Όρος: Acoustical insulation
Μετάφραση: Ακουστική μόνωση

Όρος: Acoustical spectrum
Μετάφραση: Ακουστικό φάσμα

Όρος: Acoustics
Μετάφραση: Ακουστική

Όρος: Acrolein or propenal, acrylaldehyde
Μετάφραση: Ακρολεΐνη ή προπενάλη

Όρος: Acrosin
Μετάφραση: Ακροσίνη

Όρος: Acrylamide, prop-2-enamide
Μετάφραση: Ακρυλαμίδιο

Όρος: Acrylic acid butylcyclohexyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός βουτυλοκυκλοεξυλεστέρας