Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 12, σε σύνολο 12
Αρ. Πρωτ. 4900/2018 (ΦΕΚ /-- 9.7.2018) 2η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ)
Κ.Υ.Α 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β` 17.2.2016) Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)
Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α` 1.8.2014) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις
Αρ. Πρωτ. 1616/2014 (ΦΕΚ /-- 17.3.2014) ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ Β’ 379/19.03.2007) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις SEVESO): Κύρια Σημεία, Εργαλεία Διαχείρισης της Επικινδυνότητας, Ρόλοι και Αρμοδιότητες Φορέων, Διευκρινιστικές Οδηγίες προς Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Αρ. Πρωτ. 4603/2012 (ΦΕΚ /-- 6.7.2012) Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις SEVESO) σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007 - Ρόλοι και Αρμοδιότητες Φορέων στα πλαίσια της ΚΥΑ 12044/613/2007
Διορθ. Σφ. 2007 (ΦΕΚ 2259/Β` 27.11.2007) Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 12044/613/9.3.07 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/29.3.2000) (ΦΕΚ 376/Β/19.3.2007)
Κ.Υ.Α 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β` 19.3.2007) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/29.3.2000)
Αποφ. 1299/2003 (ΦΕΚ 423/Β` 10.4.2003) Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
Αρ. Πρωτ. 26570 Φ. 701.2/2000 (ΦΕΚ /-- 17.8.2000) Εφαρμογή της 5697/590/16.3.2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 405/Β/29.3.2000) - Οδηγία Seveso II
Κ.Υ.Α οικ. 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405/Β` 29.3.2000) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών
Υ.Α. 77119/4607/1993 (ΦΕΚ 532/Β` 6.7.1993) Τροποποίηση και συμπλήρωση της κ.υ.α 18187/272/88 «καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες (126/Β)»
Υ.Α. 18187/272/1988 (ΦΕΚ 126/Β` 3.3.1988) Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες