Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 8, σε σύνολο 8
Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α` 21.11.2013) Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α` 9.2.2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
Διορθ. Σφ. 1995 (ΦΕΚ 6/Α` 25.1.1995) Διορθώσεις σφαλμάτων στα π.δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α)
Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α` 19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK
Υ.Α. 130709/1991 (ΦΕΚ 879/Β` 29.10.1991) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας (ειδικών γυαλιών) σε όλους τους εργαζόμενους στα μηχανογραφικά κέντρα του Δημοσίου,. Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α` 8.3.1990) Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις
Υ.Α. 130558/1989 (ΦΕΚ 471/Β` 16.6.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
Υ.Α. 2048842/6017/0022/1989 (ΦΕΚ 455/Β` 12.6.1989) Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό των Κέντρων Πληροφορικής του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ