Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ10/Φ68/6812/1993
Φ.Ε.Κ.
221/Β` 2.4.1993
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ.
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 221Β_93 152.94 KB