Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας : (μέρος 2ο)
  • Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στους δήμους της ηπειρωτικής χώρας : (άρθ. 225)
  • Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά: (άρθ. 226)
  • Αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ: (άρθ. 227)
  • Αρμοδιότητες των δήμων επί αστικών στερεών αποβλήτων (άρθ. 228)

Τροποποιήθηκε από:

 

  • Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α` 7.5.2020)    Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
  • Ν. 4635/2019, (ΦΕΚ 167/Α` 30.10.2019)    Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 133Α_2018 1.17 MB