Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 46294/2013
Φ.Ε.Κ.
2001/Β` 14.8.2013
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 5ης ομάδας «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες» του Παραρτήματος V, της υπ’ αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 10

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Πεδίο Εφαρμογής – Σκοπός : (άρθ. 1)
  • Αρμόδια Υπηρεσία : (άρθ. 2)
  • Διαδικασία υπαγωγής σε Π.Π.Δ. : (άρθ. 3)
  • Δικαιολογητικά : (άρθ. 4)
  • Χρονική διάρκεια ισχύος : (άρθ. 5)
  • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) : (άρθ. 6)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2001Β_13 516.32 KB