Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (εργαζόμενος, εργοδότης, επιχείρηση, εκπρόσωπος εργαζομένων, αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, τόπος εργασίας, πρόληψη) : (άρθ. 2)
 • Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση : (κεφ. Β)
 • Εκπρόσωποι των εργαζομένων με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας και υγείας : (άρθ. 3)
 • Χρόνος απαλλαγής από την εργασία εκπροσώπων εργαζομένων : (άρθ. 3§3, 7§4)
 • Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης : (άρθ. 4)
 • Ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας : (άρθ. 4§3)
 • Εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης – ΕΞΥΠΠ : (άρθ. 4§3)
 • Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας - ΤΑ,γιατρών εργασίας - ΙΕ, εκπροσώπων των εργαζομένων - ΕΥΑΕ : (άρθ. 6)
 • Φορέας επιμόρφωσης το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) : (άρθ. 6§1)
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου : (άρθ. 8 §1α)
 • ΕΣ.Υ.Π.Π - ΕΞ.Υ.Π.Π. : (άρθ. 4, 5)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 7-10)
 • Αναγγελία εργατικού ατυχήματος : (άρθ. 8 §2α)
 • Πρώτες βοήθειες, Πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων : (άρθ. 9)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 10)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 11)
 • Εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 12)
 • Υποχρεώσεις εργαζομένων : (άρθ. 13)
 • Επίβλεψη της υγείας : (άρθ. 14)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 16)

Κωδικοποιήθηκε από :

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 159/1999, (ΦΕΚ 157/Α/3.8.1999)    «Τροποποίηση του π.δ 17/1996 «μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του π.δ 70α/1988 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/1997 (150/Α)»

Σχετική εγκύκλιος :

 • Εγκ. 130297/15.7.1996    «Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 11A_96 584.54 KB