Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός & πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (κορυφοτιμή ηχητικής πίεσης, ημερήσια στάθμη έκθεσης, εβδομαδιαία στάθμη έκθεσης) : (άρθ. 2)
 • Οριακές τιμές έκθεσης & τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης : (άρθ. 3)
 • Προσδιορισμός & εκτίμηση των κινδύνων : (άρθ. 4)
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνων : (άρθ. 4§1)
 • Διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη μείωση της έκθεσης : (άρθ. 5)
 • Ατομική προστασία : (άρθ. 6)
 • Περιορισμός της έκθεσης : (άρθ. 7)
 • Ενημέρωση & εκπαίδευση των εργαζομένων : (άρθ. 8)
 • Διαβουλεύσεις & συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 9)
 • Επίβλεψη της υγείας : (άρθ. 10)
 • Παρεκκλίσεις : (άρθ. 11)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 12)

Σχετική ανακοίνωση :

 • Αρ. Πρωτ. οικ. 130238/06    «Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος), σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 159Α_06 163.09 KB