Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο –Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (εξοπλισμός εργασίας, χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας, επικίνδυνη ζώνη, εκτιθέμενος εργαζόμενος, χειριστής) : (άρθ. 2)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 3-8)
 • Γενικές υποχρεώσεις : (άρθ. 3)
 • Κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας : (άρθ. 4)
 • Εξοπλισμός εργασίας με ιδιαίτερο κίνδυνο : (άρθ. 5)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 6)
 • Εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 7)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 8)
 • Ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4 §1 : (παράρτημα )
 • Προφυλακτήρες : (παράρτημα §2.14)
 • Βιβλίο ελέγχου και συντήρησης : (παράρτημα §2.20)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 11)

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 155/2004, (ΦΕΚ 121/Α/5.7.2004)    «Τροποποίηση του π.δ 395/1994 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ»
 • Π.Δ. 304/2000, (ΦΕΚ 241/Α/3.11.2000)    «Τροποποίηση του π.δ 395/1994 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 89/1999 «τροποποίηση του π.δ 395/1994 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου» (94/Α)»
 • Π.Δ. 89/1999, (ΦΕΚ 94/Α/13.5.1999)    «Τροποποίηση του π.δ 395/1994 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 220A-94 1000.62 KB