Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός & πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα άκρας χειρός – βραχίονα, κραδασμός μεταδιδόμενος σε όλο το σώμα) : (άρθ. 2)
 • Οριακές τιμές έκθεσης & τιμές έκθεσης για την ανάληψη δράσης : (άρθ. 3)
 • Τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης : (άρθ. 3)
 • Προσδιορισμός & εκτίμηση κινδύνων : (άρθ. 4)
 • Διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή μείωση της έκθεσης : (άρθ. 5)
 • Ενημέρωση & εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 6)
 • Διαβουλεύσεις & συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 7)
 • Επίβλεψη της υγείας : (άρθ. 8)
 • Παρεκκλίσεις : (άρθ. 9)
 • Κραδασμοί μεταδιδόμενοι στο σύστημα άκρας χειρός – βραχίονα (δονήσεις άκρας χειρός – βραχίονα) : (παράρτημα Α)
 • Κραδασμοί μεταδιδόμενοι σε ολόκληρο το σώμα (δονήσεις ολοκλήρου σώματος) : (παράρτημα Β)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 11)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 227Α_05 71.07 KB