Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί : (άρθ. 2)
 • Εκτίμηση του θορύβου : (άρθ. 3)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 4)
 • Μείωση θορύβου : (άρθ. 5)
 • Χρήση ατομικών ακοοπροστατευτικών μέσων : (άρθ. 6)
 • Ιατρική παρακολούθηση : (άρθ. 7)
 • Νέες εγκαταστάσεις : (άρθ. 8)
 • Παρεκκλίσεις : (άρθ. 9)
 • Ενδείξεις για τη μέτρηση του θορύβου : (παράρτ. Ι)
 • Ενδείξεις για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζομένων : (παράρτ. ΙΙ)

Καταργήθηκε από :

 • Π.Δ. 149/06, (159/Α/28.7.06)    «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ» →→→ (εξαιρείται το προσωπικό των εν πλω ποντοπόρων πλοίων & των τομέων της μουσικής και της ψυχαγωγίας)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 38Α_91 240.67 KB