Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 1180/1981
Φ.Ε.Κ.
293/Α` 6.10.1981
Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Ορισμοί (περιβάλλον, ρύπανση, μόλυνση, απόβλητο, επιτρεπόμενο όριο εκπομπής, κατευθυντήριες τιμές, εγκαταστάση, νέα εγκατάσταση, παλαιά εγκατάσταση) : (άρθ. 1)
 • Επιτρεπόμενα όρια εκπομπής : (άρθ. 2)
 • Όρια θορύβου στο περιβάλλον από εγκαταστάσεις : (άρθ. 2§5 - πίνακας Ι)
 • Αμίαντος : (άρθ. 2 §ιβ)
 • Σκόνη : (άρθ. 2 §δ)
 • Κατευθυντήριες γραμμές : (άρθ. 3, πίνακας 2)
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων : (άρθ. 4)
 • Εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α : (άρθ. 4, πίνακας 3)
 • Εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Β : (άρθ. 4, πίνακας 4)
 • Τεχνικές προδιαγραφές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α : (παράρτημα Α)
 • Τεχνικές προδιαγραφές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Β : (παράρτημα Β)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. 69269/5387/1990, (ΦΕΚ 678/Β/25.10.1990)    «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986»
 • Ν. 1650/1986, (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986)    «Για την προστασία του περιβάλλοντος» → → → (καταργήθηκαν οι §1α, β, δ του άρθ. 1)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 293Α_81 890.93 KB