Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 3, σε σύνολο 3
Ν | Π
Νεοεισερχόμενος
Ορισμός 1: κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά εντός περιόδου που αρχίζει τρεις μήνες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Καταλόγου Κατανομής για Σταθερές Εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) και λήγει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του επόμενου Εθνικού Καταλόγου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13».

Παραγωγός
Ορισμός 1: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παράγει επικίνδυνα απόβλητα («αρχικός παραγωγός») ή/και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης και σύνθεσης ή άλλες, που οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών.

Περίοδος εμπορίας
Ορισμός 1: η οκταετής περίοδος για δικαιώματα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και η δεκαετής περίοδος για δικαιώματα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2021, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20.