Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 48
Υ.Α. Οικ. 85035/ΔΤΒΝ 1474/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 (ΦΕΚ 2707/Β` 1.8.2017) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών»
Υ.Α. Οικ. 52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 (ΦΕΚ 1628/Β` 16.5.2017) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών»
Π.Δ. 128/2016 (ΦΕΚ 228/Β` 7.12.2016) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)
Υ.Α. οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ.Δ/Φ.14.3/2015 (ΦΕΚ 2659/Β` 9.12.2015) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση)
Υ.Α. οικ. 45666/ΔΤΒΝ 756/Τμ.Δ΄/Φ.14.3./2015 (ΦΕΚ 769/Β` 30.4.2015) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Εκτελεστική Οδηγία 2014/58/ΕΕ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία, σύμφωνα με την οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συστήματος για την ιχνηλασιμότητα των ειδών πυροτεχνίας
Υ.Α. οικ. 77011/ ΔΤΒΝ 252/2014 (ΦΕΚ 3562/Β` 30.12.2014) Τροποποίηση και επικαιροποίηση του Παραρτήματος IV του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86)
Υ.Α. οικ. 11893/2η ΔΚΒΠ/599/Φ.14.3/2013 (ΦΕΚ 2689/Β` 22.10.2013) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 9104/440/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας» (ΦΕΚ 1159/Β), ως προς το σημείο 4 του Παραρτήματος Ι αυτής, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση)
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α` 9.5.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
Εγκ. οικ 4341/824/2013 (ΦΕΚ /-- 3.4.2013) Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή του π.δ 76/2010 (ΦΕΚ 140/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 56/2012 (ΦΕΚ 108/Α), για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης
Αριθ. γνωμοδότησης 26/VII/2012/2012 (ΦΕΚ 2875/Β` 26.10.2012) Γνωμοδότηση επιτροπής ανταγωνισμού βάση Ν. 3959/11 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/11 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάρτιση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» των επαγγελμάτων σχετικά με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων, των εταιρειών παροχής αερίου και της ειδικότητας του γομωτή – πυροδότη, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Π.Δ. 56/2012 (ΦΕΚ 108/Α` 3.5.2012) Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 76/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (140/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2008/43/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α` 11.4.2012) Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα - Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις
Ν. 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α` 11.11.2011) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (147/Α) και προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C της 18.3.2010)
Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α` 17.6.2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις
Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β` 14.6.2011) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)
Ν. 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α` 5.4.2011) Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων» και άλλες διατάξεις
Υ.Α. οικ. 158/25/ΦΓ9.1/2011 (ΦΕΚ 49/Β` 24.1.2011) Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις προθεσμίες απάντησης της αρμόδιας Αρχής στον αιτούντα - πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, καθώς και της ανάκληση της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010
Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ 140/Α` 12.8.2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης
Υ.Α. οικ. 9104/440/2010 (ΦΕΚ 1159/Β` 2.8.2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/23/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α` 7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης