Skip to main content
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 20, σε σύνολο 4332
Π.Ν.Π. 2020 (ΦΕΚ 42/Α` 25.2.2020) Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού
Υ.Α. 64744/677/19/2020 (ΦΕΚ 522/Β` 19.2.2020) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. οικ. 49372/3352/2017 «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β΄ 2726)
Εγκ. Δ1(δ)/ΓΠοικ. 10655/2020 (ΦΕΚ /-- 19.2.2020) Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από επεισόδια αιθαλομίχλης
Ν. 4665/2020 (ΦΕΚ 33/Α` 18.2.2020) Κύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο
Ν. 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α` 12.2.2020) Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις
Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α` 7.2.2020) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/3198/30/2020 (ΦΕΚ 226/Β` 3.2.2020) Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφασης «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968/Β'/07.11.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υ.Α. 2541/Δ1.853/2020 (ΦΕΚ 88/Β` 27.1.2020) Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου E11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/ Β΄/19.09.2019), απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)», για το έτος 2020
Εγκ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133/2020 (ΦΕΚ /-- 23.1.2020) Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Π.Δ. 2/2020 (ΦΕΚ 2/Α` 14.1.2020) Αποδοχή τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004
Υ.Α. 2222.1-1.2/90818/2019/2019 (ΦΕΚ 5083/Β` 31.12.2019) Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων στον Διεθνή Κώδικα για την Ασφαλή Μεταφορά Συσκευασμένου Πυρηνικού Ακτινοβολημένου Καυσίμου, Πλουτωνίου και Υψηλού Επιπέδου Ραδιενεργών Αποβλήτων επί πλοίων (Κώδικας INF), ο οποίος υιοθετήθηκε με την υπουργική απόφαση 2222.1-1.2/48603/2019 (Β’ 2655)
Υ.Α. οικ. Γ4/91661/3951/2019 (ΦΕΚ 5059/Β` 31.12.2019) Τεχνικές προδιαγραφές, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR - Υποχρεώσεις των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) για την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά με τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων ADR
Υ.Α. 134069/2019 (ΦΕΚ 5000/Β` 31.12.2019) Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) απόφασης «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013»
Υ.Α. 60201/Δ7.1422/2019 (ΦΕΚ 4997/Β` 31.12.2019) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Υ.Α. οικ.Γ9/90470/3924/2019 (ΦΕΚ 4948/Β` 31.12.2019) Κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση φορέων ελέγχου που διενεργούν αξιολόγηση της συμμόρφωσης, έγκριση σχεδιασμού, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρήσεις και έκτακτους ελέγχους, κατά περίπτωση, σε μεταφερόμενα δοχεία πίεσης, σε δοχεία αερολυτών, σε μικρά δοχεία που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου), σε φύσιγγες κυψελών καυσίμων, σε φορητές δεξαμενές και σε UN εμπορευματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων μεταφοράς αερίων (MEGCs), σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR
Υ.Α. 64745/676/2019 (ΦΕΚ 4932/Β` 31.12.2019) Τροποποίηση της οικ.39804/2812/2017 (Β’ 2918) κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ»
Υ.Α. 89851/1165/2019 (ΦΕΚ 4929/Β` 31.12.2019) Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ”Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης“ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»
Υ.Α. 4/2019 (ΦΕΚ 4893/Β` 31.12.2019) Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
Π.Δ. 113/2019 (ΦΕΚ 218/Α` 31.12.2019) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με το ν. 4037/2012
Εγκ. 61591/2677/2019 (ΦΕΚ /-- 31.12.2019) Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄ 3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει