Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 251 - 300, σε σύνολο 12265
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Administrative employe
Μετάφραση: Διοικητικός υπάλληλος

Όρος: Administrative personnel
Μετάφραση: Διοικητικό προσωπικό

Όρος: Administrative structure
Μετάφραση: Διοικητική δομή

Συντομογραφία: AD
Όρος: Administrator
Μετάφραση: Υπάλληλος διοίκησης

Όρος: admixtures
Μετάφραση: πρόσθετα

Όρος: Adrenalin
Μετάφραση: Αδρεναλίνη

Όρος: Adrenocortinal
Μετάφραση: Αδρενοκορτινάλη

Όρος: Adsorption
Μετάφραση: Προσρόφηση

Όρος: Adsorption Chromatography
Μετάφραση: Χρωματογραφία προσρόφησης

Όρος: Adsorption isotherm
Μετάφραση: Ισόθερμη προσρόφησης

Όρος: Adult
Μετάφραση: Ενήλικος

Όρος: Advanced skills
Μετάφραση: Εξειδικευμένες δεξιότητες

Όρος: Adverse conditions
Μετάφραση: Αντίξοες συνθήκες

Όρος: Adverse effect
Μετάφραση: Δυσμενής επίδραση

Όρος: Adverse opinion
Μετάφραση: Αρνητική γνώμη

Όρος: Advertisement
Μετάφραση: Διαφήμιση

Όρος: Advisory board
Μετάφραση: Γνωμοδοτικό συμβούλιο

Συντομογραφία: ACSHW
Όρος: Advisory Committee for Safety, Hygiene, and Health Protection at Work (EU)
Μετάφραση: Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια, την Υγιεινή και την Προστασία της Υγείας στην Εργασία (ΕΕ)

Συντομογραφία: ACTS
Όρος: Advisory Committee on Toxic Substances (UK)
Μετάφραση: Συμβουλευτική Επιτροπή για Τοξικές Ουσίες (ΗΒ)

Όρος: Aeration
Μετάφραση: Αερισμός

Όρος: Aerobic biodegradation
Μετάφραση: Αεροβική βιοαποδόμηση

Όρος: Aerobic conditions
Μετάφραση: Αερόβιες συνθήκες

Όρος: Aerosol
Μετάφραση: Αερόλυμα

Όρος: Aerosol dispenser
Μετάφραση: Δοχείο αερολύματος, Συσκευή αερολύματος (αεροζόλ)

Όρος: Affected
Μετάφραση: Προσβληθείς

Όρος: Affected area
Μετάφραση: Προσβληθείσα περιοχή

Όρος: Affinity chromatography
Μετάφραση: Χρωματογραφία συγγενείας

Όρος: Affix
Μετάφραση: Επικολλώ

Όρος: After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing and wash immediately with plenty of……(to be specified by the manufacturer)
Μετάφραση: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο….(το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό)

Όρος: After contact with skin, wash immediately with plenty of …
Μετάφραση: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο …

Όρος: After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer)
Μετάφραση: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό)

Όρος: After yellowing
Μετάφραση: Μετα-κιτρίνισμα

Όρος: Agar
Μετάφραση: Άγαρ

Όρος: Age
Μετάφραση: Ηλικία

Όρος: Age -specific mortality
Μετάφραση: Ειδική ως προς την ηλικία θνησιμότητα

Όρος: Age-specific mortality
Μετάφραση: Ειδική ως προς την ηλικία θνησιμότητα

Όρος: Ageing
Μετάφραση: γήρανση

Όρος: Ageing workers
Μετάφραση: Ηλικιωμένοι εργαζόμενοι

Όρος: Agency
Μετάφραση: Οργανισμός

Συντομογραφία: ATSDR
Όρος: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (U.S)
Μετάφραση: Αμερικανική Υπηρεσία αρμόδια για τη μελέτη των τοξικών ενώσεων στην ανθρώπινη υγεία

Όρος: Agency’s Board of Appeal
Μετάφραση: Συμβούλιο προσφυγών του οργανισμού

Όρος: Agent
Μετάφραση: Παράγοντας (κινδύνου)

Όρος: Agglomerate
Μετάφραση: Σύμπηγμα

Όρος: Agglomerating agent
Μετάφραση: Μέσο συσσωμάτωσης

Όρος: Aggravate
Μετάφραση: Επιβαρύνω, χειροτερεύω

Όρος: Aggregate
Μετάφραση: Αδρανή, αδρανές υλικό, Συσσωμάτωμα

Όρος: Aggregation
Μετάφραση: Συσσωμάτωση

Όρος: Aggression
Μετάφραση: Επιθετικότητα

Όρος: Aging or ageing
Μετάφραση: Γήρανση

Όρος: Agreed entries
Μετάφραση: Συμφωνηθείσες εγγραφές