Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 151 - 200, σε σύνολο 12265
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Acrylic acid chloroethyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός χλωροαιθυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid cyclohexylaminoethyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός κυκλοεξυλαμινοαιθυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid cyclopentyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός κυκλοπεντυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid dicyclopentadienyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός δικυκλοπενταδιενυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid dicyclopentenyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός δικυκλοπεντενυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid diester with tetraethyleneglycol
Μετάφραση: Ακρυλικός διεστέρας με τετρααιθυλενογλυκόλη

Όρος: Acrylic acid diester with tripropyleneglycol
Μετάφραση: Ακρυλικός διεστέρας με τριπροπυλενογλυκόλη

Όρος: acrylic acid ester
Μετάφραση: Ακρυλικός βουτυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid hydroxypropyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός υδροξυπροπυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid methoxyethyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός μεθοξυαιθυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid octadecyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός δεκαοκτυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid or propenoic acid
Μετάφραση: Ακρυλικό οξύ ή προπενοϊκό οξύ

Όρος: Acrylic acid phenyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός φαινυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid phenylaminoethyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός φαινυλαμινοαιθυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid vinyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός βινυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid, dodecyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός δωδεκυλεστέρας

Όρος: Acrylonitrile or propenenitrile, vinyl cyanide
Μετάφραση: Ακρυλονιτρίλιο ή προπενονιτρίλιο

Όρος: Actinium
Μετάφραση: Ακτίνιο

Όρος: Actinoids
Μετάφραση: Ακτινίδες

Όρος: Actinolite
Μετάφραση: Ακτινόλιθος

Συντομογραφία: AL
Όρος: Action level
Μετάφραση: Επίπεδο ανάληψης δράσης

Όρος: Action values
Μετάφραση: Τιμές ανάληψης δράσης

Όρος: Activate
Μετάφραση: Ενεργοποιώ

Όρος: Activated
Μετάφραση: Ενεργοποιημένος

Όρος: Activated carbon
Μετάφραση: Ενεργός άνθρακας

Όρος: Activation
Μετάφραση: Eνεργοποίηση

Όρος: Active ageing
Μετάφραση: Ενεργός γήρανση

Συντομογραφία: AIMD
Όρος: Active Implantable Medical Devices
Μετάφραση: Ενεργά Εμφιτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Συντομογραφία: AOPD
Όρος: Active opto-electronic protective device
Μετάφραση: Οπτικο-ηλεκτρονικός προστατευτικός εξοπλισμός

Όρος: Active substance
Μετάφραση: Ενεργή ουσία, Δραστική ουσία

Όρος: Activity
Μετάφραση: Δραστηριότητα / ενεργότητα

Όρος: Activity coefficient
Μετάφραση: Συντελεστής ενεργότητας

Όρος: Activity of a radionuclide
Μετάφραση: Ενεργότητα των ακτινονουκλιδίων

Όρος: Actors in the supply chain
Μετάφραση: Φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού

Όρος: Acts of unlawful interference
Μετάφραση: Έκνομες ενέργειες

Όρος: Actual bioaccumulation
Μετάφραση: Πραγματική βιοσυσσώρευση

Όρος: Actual dermal exposure
Μετάφραση:

Όρος: Actual Range
Μετάφραση: Πραγματικό εύρος τιμών

Όρος: Actuating principles
Μετάφραση: Αρχές ενεργοποίησης

Όρος: Acute
Μετάφραση: Οξύς, αιχμηρός

Όρος: Acute aquatic toxicity
Μετάφραση: Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον

Όρος: Acute dermal toxicity
Μετάφραση: Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

Όρος: Acute effect
Μετάφραση: Άμεση επιπτώση

Όρος: Acute form
Μετάφραση: οξεια μορφη

Όρος: Acute hazard
Μετάφραση: Οξύς κίνδυνος

Όρος: Acute hearing losses
Μετάφραση: Οξεία απώλεια της ακοής

Όρος: Acute infections
Μετάφραση: Οξείες λοιμώξεις/οξείες μολύνσεις

Όρος: Acute inhalation toxicity
Μετάφραση: Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

Όρος: Acute oral toxicity
Μετάφραση: Οξεία τοξικότητα από του στόματος

Όρος: Acute poisonings
Μετάφραση: Οξείες δηλητηριάσεις