Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 301 - 350, σε σύνολο 906
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Όρος: Air pollutants
Μετάφραση: Ατμοσφαιρικοί ρύποι

Όρος: Air pollution
Μετάφραση: Ατμοσφαιρική ρύπανση

Όρος: Air quality
Μετάφραση: Ποιότητα αέρα

Όρος: Air quality management
Μετάφραση: Διαχείριση της ποιότητας του αέρα

Όρος: Airborn
Μετάφραση: Αερόφερτο

Όρος: Airless spraying
Μετάφραση: Ψεκασμός μη πεπιεσμένου αέρα

Όρος: Airlock
Μετάφραση: Αεροστεγής θάλαμος

Όρος: Airway
Μετάφραση: Αναπνευστική οδός

Όρος: Alanine or α-aminopropionic acid
Μετάφραση: Αλανίνη ή α-αμινοπροπιονικό οξύ

Όρος: Alarm
Μετάφραση: Συναγερμός

Όρος: Alarm system
Μετάφραση: Σύστημα συναγερμού

Όρος: Albumin
Μετάφραση: Αλβουμίνη

Όρος: Alcohol burner
Μετάφραση: Λύχνος οινοπνεύματος

Όρος: Alcohol meter
Μετάφραση: Αλκοολομετρο

Όρος: Alcoholism
Μετάφραση: Αλκοολισμός

Όρος: Alcohols
Μετάφραση: Αλκοόλες

Όρος: Alcoholysis
Μετάφραση: Αλκοόλυση

Όρος: Aldaric acid
Μετάφραση: Αλδαρικό οξύ

Όρος: Aldehydes
Μετάφραση: Αλδεΰδες

Όρος: Alditol
Μετάφραση: Αλδιτόλη

Όρος: Aldohexose
Μετάφραση: Αλδοεξόζη

Όρος: Aldonic acid
Μετάφραση: Αλδονικό οξύ

Όρος: Aldonolactone
Μετάφραση: Αλδονολακτόνη

Όρος: Aldopentoside
Μετάφραση: Αλδοπεντοζίτης

Όρος: Aldose
Μετάφραση: Αλδόζη ή β-υδροξυαλδεΰδη

Όρος: Aldosterone
Μετάφραση: Αλδοστερόνη

Όρος: Aldrin
Μετάφραση: Αλδρίνη

Όρος: Alert clinicians
Μετάφραση: Ευαισθητοποιημένοι κλινικοί ιατροί

Συντομογραφία: ARAB
Όρος: Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (The Netherlands)
Μετάφραση: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Εργαζομένων (Κάτω Χώρες)

Όρος: Algin
Μετάφραση: Αλγίνη

Όρος: Alginic acid
Μετάφραση: Αλγινικό οξύ

Όρος: Algorithm
Μετάφραση: Αλγόριθμος

Όρος: Alicyclic hydrocarbons
Μετάφραση: Αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες

Όρος: alienation
Μετάφραση: αποξένωση

Όρος: Aliphatic aldehydes
Μετάφραση: Αλειφατικές αλδεΰδες

Όρος: Aliphatic amines
Μετάφραση: Αλειφατικές αμίνες

Όρος: Aliphatic compounds
Μετάφραση: Αλειφατικές ενώσεις

Όρος: Aliphatic hydrocarbons
Μετάφραση: Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες

Όρος: Aliphatic ketones
Μετάφραση: Αλειφατικές κετόνες

Όρος: Aliphatic nitrated derivatives
Μετάφραση: Αλειφατικά νιτροπαράγωγα

Όρος: Aliquot
Μετάφραση: Υποπολλαπλάσιο δείγμα ή κλάσμα διαλύματος

Όρος: Alizarin
Μετάφραση: Αλιζαρίνη

Όρος: Alkadienes
Μετάφραση: Αλκαδένια

Όρος: Alkaline degreasing
Μετάφραση: Αλκαλική απολίπανση

Όρος: Alkalinity
Μετάφραση: Αλκαλικότητα

Όρος: Alkalis
Μετάφραση: Αλκάλια

Όρος: Alkaloids
Μετάφραση: Αλκαλοειδή

Όρος: Alkaloids of opium
Μετάφραση: Αλκαλοειδή του οπίου

Όρος: Alkanes or paraffins
Μετάφραση: Αλκάνια, παραφίνες

Όρος: Alkenes
Μετάφραση: Αλκένια