Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 251 - 300, σε σύνολο 906
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Όρος: Adverse opinion
Μετάφραση: Αρνητική γνώμη

Όρος: Advertisement
Μετάφραση: Διαφήμιση

Όρος: Advisory board
Μετάφραση: Γνωμοδοτικό συμβούλιο

Συντομογραφία: ACSHW
Όρος: Advisory Committee for Safety, Hygiene, and Health Protection at Work (EU)
Μετάφραση: Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια, την Υγιεινή και την Προστασία της Υγείας στην Εργασία (ΕΕ)

Συντομογραφία: ACTS
Όρος: Advisory Committee on Toxic Substances (UK)
Μετάφραση: Συμβουλευτική Επιτροπή για Τοξικές Ουσίες (ΗΒ)

Όρος: Aeration
Μετάφραση: Αερισμός

Όρος: Aerobic biodegradation
Μετάφραση: Αεροβική βιοαποδόμηση

Όρος: Aerobic conditions
Μετάφραση: Αερόβιες συνθήκες

Όρος: Aerosol
Μετάφραση: Αερόλυμα

Όρος: Aerosol dispenser
Μετάφραση: Δοχείο αερολύματος, Συσκευή αερολύματος (αεροζόλ)

Όρος: Affected
Μετάφραση: Προσβληθείς

Όρος: Affected area
Μετάφραση: Προσβληθείσα περιοχή

Όρος: Affinity chromatography
Μετάφραση: Χρωματογραφία συγγενείας

Όρος: Affix
Μετάφραση: Επικολλώ

Όρος: After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing and wash immediately with plenty of……(to be specified by the manufacturer)
Μετάφραση: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο….(το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό)

Όρος: After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer)
Μετάφραση: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό)

Όρος: After yellowing
Μετάφραση: Μετα-κιτρίνισμα

Όρος: Agar
Μετάφραση: Άγαρ

Όρος: Age
Μετάφραση: Ηλικία

Όρος: Age -specific mortality
Μετάφραση: Ειδική ως προς την ηλικία θνησιμότητα

Όρος: Age-specific mortality
Μετάφραση: Ειδική ως προς την ηλικία θνησιμότητα

Όρος: Ageing
Μετάφραση: γήρανση

Όρος: Ageing workers
Μετάφραση: Ηλικιωμένοι εργαζόμενοι

Όρος: Agency
Μετάφραση: Οργανισμός

Συντομογραφία: ATSDR
Όρος: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (U.S)
Μετάφραση: Αμερικανική Υπηρεσία αρμόδια για τη μελέτη των τοξικών ενώσεων στην ανθρώπινη υγεία

Όρος: Agency’s Board of Appeal
Μετάφραση: Συμβούλιο προσφυγών του οργανισμού

Όρος: Agent
Μετάφραση: Παράγοντας (κινδύνου)

Όρος: Agglomerate
Μετάφραση: Σύμπηγμα

Όρος: Agglomerating agent
Μετάφραση: Μέσο συσσωμάτωσης

Όρος: Aggravate
Μετάφραση: Επιβαρύνω, χειροτερεύω

Όρος: Aggregate
Μετάφραση: Αδρανή, αδρανές υλικό, Συσσωμάτωμα

Όρος: Aggregation
Μετάφραση: Συσσωμάτωση

Όρος: Aggression
Μετάφραση: Επιθετικότητα

Όρος: Aging or ageing
Μετάφραση: Γήρανση

Όρος: Agreed entries
Μετάφραση: Συμφωνηθείσες εγγραφές

Όρος: Agreed-upon procedures
Μετάφραση: Προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες

Όρος: Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances, Bonn
Μετάφραση: Συμφωνία για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες, Βόννη

Συντομογραφία: SMGS
Όρος: Agreement on International Goods Transport by Rail
Μετάφραση: Συμφωνία για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων της Οργάνωσης για τη συνεργασία μεταξύ των σιδηροδρόμων

Όρος: Agricultural machinery
Μετάφραση: Γεωργικά μηχανήματα

Όρος: Agricultural wastes
Μετάφραση: αγροτικά απόβλητα

Όρος: Ahead motion
Μετάφραση: Κίνηση πρόσω

Όρος: Aim
Μετάφραση: Σκοπός

Όρος: Air circulation
Μετάφραση: Κυκλοφορία του αέρα

Όρος: Air compressor
Μετάφραση: Αεροσυμπιεστής

Όρος: Air conditioning
Μετάφραση: Κλιματισμός

Όρος: Air conditioning installation
Μετάφραση: Εγκατάσταση κλιματισμού

Όρος: Air dryer
Μετάφραση: Στεγνωτήριο με αέρα

Όρος: Air flow rate
Μετάφραση: Παροχή αέρα

Όρος: Air monitoring
Μετάφραση: Έλεγχος ρυπάνσεως ατμοσφαίρας

Όρος: Air pipe
Μετάφραση: Αεραγωγός