Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 201 - 250, σε σύνολο 906
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Όρος: Additional list of diseases suspected of being occupational in origin which should be subject to notification and which may be considered at a later stage for inclusion in Annex I to the European schedule
Μετάφραση: Συμπληρωματικός κατάλογος ασθενειών για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι επαγγελματικής προέλευσης, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δήλωσης, και των οποίων η εγγραφή στο παράρτημα Ι του ευρωπαϊκού καταλόγου ενδέχεται να εξεταστεί στο μέλλον

Όρος: Additional test
Μετάφραση: Πρόσθετες δοκιμές

Όρος: Additive
Μετάφραση: Πρόσθετο, πρόσθετη ουσία

Όρος: Additive effects
Μετάφραση: Αθροιστικά αποτελέσματα

Όρος: Additive properties
Μετάφραση: Προσθετικές ιδιότητες

Όρος: Additivity formula
Μετάφραση: Προσθετικός τύπος

Όρος: Addressees
Μετάφραση: Αποδέκτες

Όρος: Adduct
Μετάφραση: Πρόσδετο

Όρος: Adenine
Μετάφραση: Αδενίνη

Όρος: Adenoma
Μετάφραση: Αδένωμα

Όρος: Adenosine
Μετάφραση: Αδενοσίνη

Συντομογραφία: ADP
Όρος: Adenosine diphosphate
Μετάφραση: Διφοσφωρική αδενοσίνη

Συντομογραφία: ATP
Όρος: Adenosine triphosphate
Μετάφραση: Τριφωσφορική αδενοσίνη

Όρος: Adenylic acid
Μετάφραση: Αδενυλικό οξύ

Όρος: Adequacy
Μετάφραση: Επάρκεια

Όρος: Adequate control route
Μετάφραση: Οδός επαρκούς ελέγχου

Όρος: Adequate risk reduction
Μετάφραση: Επαρκής μείωση επικινδυνότητας

Όρος: Adhesion
Μετάφραση: Πρόσφυση, συνάφεια

Όρος: Adhesion promoter
Μετάφραση: Επίχρισμα πρόσφυσης

Όρος: Adhesive
Μετάφραση: Κόλλα

Όρος: Adhesive applicator gun
Μετάφραση: Πιστόλια κόλλας

Όρος: Adhesive properties
Μετάφραση: Προσφυτικές ιδιότητες

Όρος: Adhesive sludges
Μετάφραση: Λάσπες κολλών

Όρος: Adhesive tachiness
Μετάφραση: Ετεροκολλητικότητα

Όρος: Adipic acid divinyl ester
Μετάφραση: Αδιπικός διβινυλεστέρας

Όρος: Adipic acid or hexanedioic acid
Μετάφραση: Αδιπικό οξύ ή εξανοδιοϊκό οξύ

Όρος: Adipic anhydride
Μετάφραση: Αδιπικός ανυδρίτης

Όρος: Adiponitrile or tetramethylene cyanide or 1,4-dicyanobutane
Μετάφραση: Αδιπονιτρίλιο ή τετραμεθυλενοκυανίδιο ή 1,4-δικυανοβουτάνιο

Όρος: Adipose tissue
Μετάφραση: Λιπώδης ιστός

Όρος: Adjustable guard
Μετάφραση: Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας

Όρος: Adjustable guards restricting access
Μετάφραση: Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης

Όρος: Adjusted retention volume (VR)'
Μετάφραση: Διορθωμένος (ανηγμένος) όγκος συγκράτησης

Συντομογραφία: Vinnueftirlitinu
Όρος: Administration of Occupational Safety and Health (Iceland)
Μετάφραση: Υπηρεσία για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (Ισλανδία)

Όρος: Administrative board
Μετάφραση: Διοικητικό συμβούλιο

Όρος: Administrative change
Μετάφραση: Διοικητική αλλαγή

Όρος: Administrative data
Μετάφραση: Διοικητικά στοιχεία

Όρος: Administrative employe
Μετάφραση: Διοικητικός υπάλληλος

Όρος: Administrative personnel
Μετάφραση: Διοικητικό προσωπικό

Όρος: Administrative structure
Μετάφραση: Διοικητική δομή

Συντομογραφία: AD
Όρος: Administrator
Μετάφραση: Υπάλληλος διοίκησης

Όρος: admixtures
Μετάφραση: πρόσθετα

Όρος: Adrenalin
Μετάφραση: Αδρεναλίνη

Όρος: Adrenocortinal
Μετάφραση: Αδρενοκορτινάλη

Όρος: Adsorption
Μετάφραση: Προσρόφηση

Όρος: Adsorption Chromatography
Μετάφραση: Χρωματογραφία προσρόφησης

Όρος: Adsorption isotherm
Μετάφραση: Ισόθερμη προσρόφησης

Όρος: Adult
Μετάφραση: Ενήλικος

Όρος: Advanced skills
Μετάφραση: Εξειδικευμένες δεξιότητες

Όρος: Adverse conditions
Μετάφραση: Αντίξοες συνθήκες

Όρος: Adverse effect
Μετάφραση: Δυσμενής επίδραση