Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 151 - 200, σε σύνολο 906
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Όρος: Acrylic acid vinyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός βινυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid, dodecyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός δωδεκυλεστέρας

Όρος: Acrylonitrile or propenenitrile, vinyl cyanide
Μετάφραση: Ακρυλονιτρίλιο ή προπενονιτρίλιο

Όρος: Actinium
Μετάφραση: Ακτίνιο

Όρος: Actinoids
Μετάφραση: Ακτινίδες

Όρος: Actinolite
Μετάφραση: Ακτινόλιθος

Συντομογραφία: AL
Όρος: Action level
Μετάφραση: Επίπεδο ανάληψης δράσης

Όρος: Action values
Μετάφραση: Τιμές ανάληψης δράσης

Όρος: Activate
Μετάφραση: Ενεργοποιώ

Όρος: Activated
Μετάφραση: Ενεργοποιημένος

Όρος: Activated carbon
Μετάφραση: Ενεργός άνθρακας

Όρος: Activation
Μετάφραση: Eνεργοποίηση

Όρος: Active ageing
Μετάφραση: Ενεργός γήρανση

Συντομογραφία: AIMD
Όρος: Active Implantable Medical Devices
Μετάφραση: Ενεργά Εμφιτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Συντομογραφία: AOPD
Όρος: Active opto-electronic protective device
Μετάφραση: Οπτικο-ηλεκτρονικός προστατευτικός εξοπλισμός

Όρος: Active substance
Μετάφραση: Ενεργή ουσία, Δραστική ουσία

Όρος: Activity
Μετάφραση: Δραστηριότητα / ενεργότητα

Όρος: Activity coefficient
Μετάφραση: Συντελεστής ενεργότητας

Όρος: Activity of a radionuclide
Μετάφραση: Ενεργότητα των ακτινονουκλιδίων

Όρος: Actors in the supply chain
Μετάφραση: Φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού

Όρος: Acts of unlawful interference
Μετάφραση: Έκνομες ενέργειες

Όρος: Actual bioaccumulation
Μετάφραση: Πραγματική βιοσυσσώρευση

Όρος: Actual dermal exposure
Μετάφραση:

Όρος: Actual Range
Μετάφραση: Πραγματικό εύρος τιμών

Όρος: Actuating principles
Μετάφραση: Αρχές ενεργοποίησης

Όρος: Acute
Μετάφραση: Οξύς, αιχμηρός

Όρος: Acute aquatic toxicity
Μετάφραση: Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον

Όρος: Acute dermal toxicity
Μετάφραση: Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

Όρος: Acute effect
Μετάφραση: Άμεση επιπτώση

Όρος: Acute form
Μετάφραση: οξεια μορφη

Όρος: Acute hazard
Μετάφραση: Οξύς κίνδυνος

Όρος: Acute hearing losses
Μετάφραση: Οξεία απώλεια της ακοής

Όρος: Acute infections
Μετάφραση: Οξείες λοιμώξεις/οξείες μολύνσεις

Όρος: Acute inhalation toxicity
Μετάφραση: Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

Όρος: Acute oral toxicity
Μετάφραση: Οξεία τοξικότητα από του στόματος

Όρος: Acute poisonings
Μετάφραση: Οξείες δηλητηριάσεις

Συντομογραφία: ARfD
Όρος: Acute reference dose
Μετάφραση: Δόση αναφοράς οξείας έκθεσης

Όρος: Acute toxicity
Μετάφραση: Οξεία τοξικότητα

Συντομογραφία: ATE
Όρος: Acute toxicity estimate
Μετάφραση: Εκτίμηση οξείας τοξικότητας

Όρος: Acute trauma
Μετάφραση: Οξύ τραύμα

Όρος: Acyl chloride
Μετάφραση: Ακυλοχλωρίδιο

Όρος: Acylation
Μετάφραση: Ακυλίωση

Όρος: Acylium ion
Μετάφραση: Ιον ακυλίου

Όρος: Adaptation
Μετάφραση: Προσαρμογή

Όρος: adapting the work to the individual
Μετάφραση: προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο

Όρος: Addiction
Μετάφραση: Εθισμός

Όρος: Addition
Μετάφραση: Προσθήκη

Όρος: addition of dispersion agents
Μετάφραση: Προσθήκη μέσων διασποράς

Όρος: Addition of water or hydration
Μετάφραση: Προσθήκη νερού ή ενυδάτωση

Όρος: Addition-elimination reaction
Μετάφραση: Αντίδραση προσθήκης- απόσπασης