Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 101 - 150, σε σύνολο 906
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Όρος: Acetoxystyrene
Μετάφραση: Ακετοξυστυρόλιο

Όρος: Acetyl
Μετάφραση: Ακετύλιο

Όρος: Acetyl acetone or 2,4-pentanedione
Μετάφραση: Ακετυλακετόνη ή 2,4-πεντανοδιόνη

Όρος: Acetyl chloride
Μετάφραση: Ακετυλοχλωρίδιο

Όρος: Acetylacetone, Pentane-2,4-dione
Μετάφραση: Ακετυλακετόνη, Πεντανο-2,4-διόνη

Όρος: Acetylcholine
Μετάφραση: Ακετυλοχολίνη

Όρος: Acetylcysteine
Μετάφραση: Ακετυλοκυστεΐνη

Όρος: Acetylene or ethyne
Μετάφραση: Ακετυλένιο ή αιθίνιο ή ασετυλίνη ή οξυλένιο

Συντομογραφία: TBE
Όρος: Acetylene tetrabromide or tetrabromoethane or tetrabromoacetylene
Μετάφραση: Τετραβρωμιούχο ακετυλένιο ή τετραβρωμοαιθάνιο ή τετραβρωμοακετυλένιο

Όρος: Acetylglucitol or acetylsorbitol
Μετάφραση: Ακετυλογλουσιτόλη ή ακετυλοσορβιτόλη

Όρος: Acetylsalicylic acid or aspirin
Μετάφραση: Ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή ασπιρίνη

Όρος: Acetylsorbitol see acetylglucitol
Μετάφραση:

Όρος: Acetylurea
Μετάφραση: Ακετυλουρία

Όρος: Acid
Μετάφραση: Οξύ

Όρος: Acid (acidic) rain
Μετάφραση: Όξινη βροχή

Όρος: Acid -generating tailings
Μετάφραση: Οξεοπαραγωγά υπολείμματα

Όρος: Acid alkyl sludges
Μετάφραση: Οξινοαλκυλικές λάσπες

Συντομογραφία: ANC
Όρος: Acid neutralisation capacity
Μετάφραση: ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων

Όρος: Acid strength
Μετάφραση: Ισχύς οξέος

Όρος: Acid tars
Μετάφραση: Όξινες πίσσες

Όρος: Acid value
Μετάφραση: Αριθμός οξύτητας

Όρος: Acid wastes
Μετάφραση: Όξινα απόβλητα

Όρος: Acidification
Μετάφραση: Οξίνιση

Όρος: Acidity
Μετάφραση: Οξύτητα

Όρος: Acidity constant (Ka)
Μετάφραση: Σταθερά οξύτητας

Όρος: Acidosis
Μετάφραση: Οξέωση

Όρος: Acne
Μετάφραση: Ακμή

Όρος: Aconitic acid
Μετάφραση: Ακονιτικό οξύ

Όρος: Acoustic
Μετάφραση: Ακουστικός

Όρος: Acoustical insulation
Μετάφραση: Ακουστική μόνωση

Όρος: Acoustical spectrum
Μετάφραση: Ακουστικό φάσμα

Όρος: Acoustics
Μετάφραση: Ακουστική

Όρος: Acrolein or propenal, acrylaldehyde
Μετάφραση: Ακρολεΐνη ή προπενάλη

Όρος: Acrosin
Μετάφραση: Ακροσίνη

Όρος: Acrylamide, prop-2-enamide
Μετάφραση: Ακρυλαμίδιο

Όρος: Acrylic acid butylcyclohexyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός βουτυλοκυκλοεξυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid chloroethyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός χλωροαιθυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid cyclohexylaminoethyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός κυκλοεξυλαμινοαιθυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid cyclopentyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός κυκλοπεντυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid dicyclopentadienyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός δικυκλοπενταδιενυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid dicyclopentenyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός δικυκλοπεντενυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid diester with tetraethyleneglycol
Μετάφραση: Ακρυλικός διεστέρας με τετρααιθυλενογλυκόλη

Όρος: Acrylic acid diester with tripropyleneglycol
Μετάφραση: Ακρυλικός διεστέρας με τριπροπυλενογλυκόλη

Όρος: acrylic acid ester
Μετάφραση: Ακρυλικός βουτυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid hydroxypropyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός υδροξυπροπυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid methoxyethyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός μεθοξυαιθυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid octadecyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός δεκαοκτυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid or propenoic acid
Μετάφραση: Ακρυλικό οξύ ή προπενοϊκό οξύ

Όρος: Acrylic acid phenyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός φαινυλεστέρας

Όρος: Acrylic acid phenylaminoethyl ester
Μετάφραση: Ακρυλικός φαινυλαμινοαιθυλεστέρας