Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 6, σε σύνολο 6
Εγκ. οικ.13738/413/2020 (ΦΕΚ /-- 31.3.2020) Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (1078 Β’)
Υ.Α. 12998/232/2020 (ΦΕΚ 1078/Β` 28.3.2020) Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α` 11.5.2010) Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 (ΦΕΚ /-- 2006) Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2006 – 2007: Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 14/13-4-2002
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 (ΦΕΚ /-- 24.5.2004) Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2004 - 2005
Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α` 2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις