Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Επαγγελματικές άδειες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

63/Α`/3.5.2010

Υπουργεία:

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Οικονομικών

Λέξεις Κλειδιά:

άμεσος και συγκεκριμένος κίνδυνος

απαίτηση

αποδέκτης

αρμόδια αρχή

ασφάλεια στην εργασία

ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

δημόσιος τομέας

εγκατάσταση

ειδικά επιδόματα

εμπορική επικοινωνία

επαγγελματική άδεια

επαγγελματική συμπεριφορά

επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος

μηχανισμός προειδοποίησης

νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα

παρακολούθηση επαγγελματικής συμπεριφοράς

πάροχος υπηρεσιών

σύστημα χορήγησης άδειας

υγεία κατά την εργασία

υπηρεσία

Ν. 3844/2010 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (πάροχος υπηρεσιών, σύστημα χορήγησης άδειας, εγκατάσταση, υπηρεσία, αποδέκτης, κράτος−μέλος εγκατάστασης, απαίτηση, επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, αρμόδιες αρχές, κράτος−μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία, νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, εμπορική επικοινωνία) : (άρθ. 2)
 • Αντικείμενο και οριοθέτηση : (άρθ. 3)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 4)
 • Σχέση με άλλες διατάξεις του Κοινοτικού δικαίου και της ελληνικής νομοθεσίας : (άρθ. 5)
 • Απλούστευση διαδικασιών : (άρθ. 6)
 • Ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης : (άρθ. 7)
 • Δικαίωμα ενημέρωσης : (άρθ. 8)
 • Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών : (άρθ. 9)
 • Συστήματα χορήγησης άδειας : (άρθ. 10)
 • Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας : (άρθ. 11)
 • Διάρκεια της άδειας : (άρθ. 12)
 • Επιλογή μεταξύ περισσότερων υποψηφίων : (άρθ. 13)
 • Διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας : (άρθ. 14)
 • Απαιτήσεις που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αξιολόγηση : (τμήμα 2)
 • Απαιτήσεις που απαγορεύονται : (άρθ. 15)
 • Απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν : (άρθ. 16)
 • Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : (άρθ. 17)
 • Συμπληρωματικές παρεκκλίσεις από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : (άρθ. 18)
 • Παρεκκλίσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις : (άρθ. 19)
 • Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών : (κεφ. Δ)
 • Ποιότητα των υπηρεσιών : (κεφ. Ε)
 • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και εγγυήσεις : (άρθ. 24)
 • Διοικητική συνεργασία : (κεφ. ΣΤ)
 • Αμοιβαία συνδρομή − Γενικές υποχρεώσεις για το κράτος−μέλος εγκατάστασης : (άρθ. 29)
 • Τήρηση μητρώου με πληροφοριακά στοιχεία : (άρθ. 29§4)
 • Μηχανισμός προειδοποίησης : (άρθ. 32)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 35)
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : (άρθ. 37)
 • Μισθολογικές ρυθμίσεις : (άρθ. 41)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. ΦΓ/9.1/οικ. 1722/127/16.2.2011 «Εφαρμογή του Νόμου υπ’ αριθμ. 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων 12570/1106/ΦΓ9.1/10-11-2010 (ΦΕΚ 1830/Β/2010) «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώων και εποπτεία παροχών», 158/25/ΓΦ9.1/10-01-2011 (ΦΕΚ 49/Β/2011) «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών από παρόχους μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα» και 14937/2050/ΦΓ9.1/28-12-2010 (ΦΕΚ 62/Β/2011) «Καθορισμός οργάνων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων ..», οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3844/2010»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 63Α_10 (Μέγεθος: 365 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.